Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 499/07 Ob-29701/07 , Stran 7216
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje poziva Predmet poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju romske skupnosti v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. 2. Pomen izrazov Kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev in druge nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe). Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Temeljno področje poziva: temeljno področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu 4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo: enega izmed naslednjih pogojev: a) da so pravne osebe registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem področju poziva vsaj tri leta; Obvezno dokazilo (do nadaljnjega): kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote, izpiska AJPES-a ali izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razviden datum vpisa. Izpisek mora izražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), ni treba predložiti dokazila. b) ali da so pravne osebe registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem področju poziva vsaj eno leto, vendar s pogojem profesionalnosti (da je vključen vsaj en umetnik, profesionalec ali strokovnjak) in s pogojem doseženega uspeha (pridobljeno vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih); Obvezna dokazila: – kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razviden datum vpisa. Izpisek mora izražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), ni treba predložiti dokazila; – dokazilo za profesionalnost (diploma s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenih v kulturi); – vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih (nagrada, priznanje ali referenca); c) ali da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo; ter vse naslednje pogoje: – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2008 in dosledno uresničevali pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da izpolnjujejo tudi posebne pogoje, kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje programov in projektov iz dela državnega proračuna, namenjenega kulturi na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2008 (v nadaljevanju: Načela 2008). 4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. 5. Kriteriji poziva: Kriteriji so skladni z Načeli 2008. 6. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z Načeli 2008. Med predlagatelji, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse pogodbene obveznosti. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih 2008, je ovrednotena s točkami na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk pri projektu je 41 točk, najnižji seštevek točk pri projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 15 točk. 7. Vrednost sredstev: Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega poziva, je 85.447 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009. 9. Rok poziva Poziv se začne 2. 11. 2007 in konča s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 2. 2. 2008. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja. 10. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec za razpisno področje po projektih z izjavami, – Načela, cilje, kriterije ter posebne ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2008, – ocenjevalni list. Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo še druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva. Ministrstvo mora na zahtevo v času poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati. 11. Oddaja in dostava predlogov 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni poziv JPP12-RS-2008. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva. Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski obliki. Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden v mesecu. 11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 2. 2. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel.01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo. Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni skupini. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost