Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 162-0006/2007 Ob-29441/07 , Stran 7191
1. Koncedent: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. 2. Predmet koncesije: izvajanje javne službe Pomoč na domu (gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov). Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko. 3. Obseg izvajanja koncesije: podeljuje se 1 koncesija za celotno območje Občine Rogaška Slatina, za trenutno 24 oskrbovancev. Priznan obseg storitev je 378 ur mesečno. 4. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja, in sicer pod pogoji, ki jih določa zakon. 5. Krajevno območje: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Rogaška Slatina. 6. Uporabniki storitev: uporabniki storitev so upravičenci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni v 3. členu Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 52/07). 7. Delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. Koncesionar se zavezuje, da bo za izvajanje javne službe zaposlil tri izvajalke storitve, ki so to delo do podelitve koncesije opravljale na območju Občine Rogaška Slatina pri zadnjem izvajalcu. 8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so določeni v 7. členu Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, 48. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev in v prvem odstavku 4. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu. 9. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 10. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: – orientacijska cena – urna postavka (efektivna ura) – največ 55 točk, – organizacija izvajanja javne službe – največ 20 točk, – program dela za 10 let – največ 10 točk, – izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke, – reference o dosedanjem delu – največ 4 točke, – ocena tehničnih sredstev in opreme – največ 2 točki, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 6 točk. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. 11. Način in rok prijave na razpis: vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Rogaška Slatina – Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom: »Prijava na javni razpis koncesija pomoč na domu – ne odpiraj. Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika. Rok za prijavo na javni razpis je 18. 12. 2007 do 10. ure. 12. Odpiranje vlog in izbor: odpiranje vlog bo 18. 12. 2007 ob 12. uri. Odpiranje bo javno. Na podlagi mnenja Socialne zbornice bo komisija v roku 10 dni od prejema mnenja pregledala in ocenila ponudbe ter podala pripravila predlog podelitve komisije. 13. Organ, ki odloča o koncesiji in organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe: občinski organ pristojen za podelitev koncesije izda na predlog komisije za koncesije o vseh ponudbah eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku in določi čas trajanja koncesije v skladu z razpisom ter zavrne neuspešne ponudbe. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Rogaška Slatina. 14. Dodatne informacije: mag. Nanika Čakš, tel. 03/818-17-17, nanika.caks@rogaska-slatina.si in Petra Gašparić, tel. 03/818-17-15, petra.gasparic@rogaska.slatina.si. Razpisna dokumentacija in podrobnejša navodila za izpolnjevanje so na voljo na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina – http://www.rogaska-slatina.si v modulu: razpisi in obvestila.

AAA Zlata odličnost