Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 248 Ob-29456/07 , Stran 7219
Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. II. Predmeti javnega zbiranja ponudb: a) Gradbene parcele s: – parc. št. 835/7 v izmeri 591 m2, k.o. Ormož; – parc. št. 835/8 v izmeri 822 m2, k.o. Ormož; – parc. št. 832/1 v izmeri 990 m2, k.o. Ormož. Gradbene parcele so v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Lenta I. v Ormožu (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 17/87) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Lenta I. v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/01) predvidene za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske urbane cone. b) Stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku v Miklavžu pri Ormožu 36, parc. št. 45/3, k.o. Miklavž, v skupni izmeri 60,30 m2. Objekt, v katerem se nahaja stanovanje, je bil zgrajen leta 1962. Stanovanje sestavljajo tri sobe, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon, WC, loža in kletni prostori. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. c) Stanovanjska stavba v Velikem Brebrovniku 96, v velikosti 312 m2, zgrajena na zemljišču s parc. št. *74/4, k.o. Veliki Brebrovnik. Zgradba je locirana ob asfaltirani občinski cesti. Objekt je bil zgrajen pred cca 85 leti. Obremenjen je z najemnin razmerjem. III. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod točko II.: prodajna pogodba. IV. Ponudbena cena Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je: a) parc. št. 835/7 v izmeri 591 m2, k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena 14.184,00 EUR; parc. št. 835/8 v izmeri 822 m2, k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena 19.728,00 EUR; parc. št. 832/1 v izmeri 990 m2, k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena 23.760,00 EUR. V izhodiščno ceno predmeta prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca. b) Izhodiščna vrednost stanovanja št. 4 v stanovanjskem bloku v Miklavžu pri Ormožu 36 je 29.000,00 EUR, določena je na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca. c) Izhodiščna vrednost stanovanjske stavbe v Velikem Brebrovniku 96 je 25.400,00 EUR in je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca. V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja cena. VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) pri nakupu pod točko II./b. in c. ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja oziroma stanovanjske stavbe; f) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; g) ponudnika veže ponudba 2 meseca od roka, ki je določen za oddajo popolne ponudbe; h) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; i) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; j) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; k) rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 19. novembra 2007, do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Lenta / Miklavž pri Ormožu 36 / Veliki Brebrovnik 96 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja; l) zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, pri Mateji Serec, tel. 741-53-11. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost