Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 352-66/2007 Ob-29662/07 , Stran 7221
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18. 2. Predmet prodaje in cena Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: A) Stanovanjski objekt Vodriž 8a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu – stanovanje št. 1 v izmeri 77,59 m2 (stanovanjska površina 65,54 m2 in terasa 12,05 m2), leto gradnje 2004, identifikacijska številka stanovanja 859-116-001. Vrednost stanovanja z DDV znaša 63.032,42 EUR (15.218.350,18 SIT). B) Stanovanjski objekt Ronkova ulica 6, Slovenj Gradec – stanovanje št. 27 v izmeri 59,93 m2 (stanovanjska površina 56,02 m2 in shramba 3,91 m2), leto izgradnje 2006, identifikacijska številka stanovanja 850-2076-27. Vrednost stanovanja z DDV znaša 65.389,76 EUR (15.670.002,97 SIT). K stanovanju spada tudi garaža št. 53 v izmeri 20,25 m2, identifikacijska številka 850-2076-53. Vrednost garaže z DDV znaša 15.515,96 EUR (3.718.243,46 SIT). Skupna vrednost stanovanja in garaže z DDV znaša 80.905,72 EUR (19.388.246,43 SIT). C) Poslovni center KaTiCa, Ronkova ul. 4, Slovenj Gradec, II. nadstropje, lokal št. 62 v izmeri 46,87 m2, identifikacijska številka 850-1291-062. Vrednost poslovnega prostora znaša 33,825 EUR (8.105.823,00 SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. D) Poslovni center KaTiCa, Ronkova ul. 4, Slovenj Gradec, mansarda, lokal št. 77 v izmeri 33,75 m2, identifikacijska številka 850-1291-077. Vrednost poslovnega prostora znaša 22.235,00 EUR (5.328.395,40 SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati ob oddaji ponudbe varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine na TRR Mestne občine Slovenj Gradec št.: 01312-0100010322, sklic 2001-000. V primeru odstopa od ponudbe se varščina ne vrača. Prijav ponudnikov, ki ne bodo plačali varščine v navedeni višini, ne bomo upoštevali. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Za nepremičnino pod 2.A: Za ponudbe, prispele do prvega roka za vložitev ponudbe, bodo imeli prednost pri nakupu stanovanja državljani Republike Slovenije: – ki z nakupom rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje; – imajo stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec; – so lastniki manjšega stanovanja v večstanovanjski hiši v Mestni občini Slovenj Gradec in bodo svoje stanovanje pod enakimi pogoji po ocenjeni vrednosti prodali Mestni občini Slovenj Gradec. Prednost pri prodaji stanovanja iz zgornje alineje bo upoštevana, če stanovanje (glede na ceno, kvaliteto, starost, lokacijo, lego ter možnost vknjižbe lastninske pravice na stanovanju) ustreza potrebam Mestne občine Slovenj Gradec po nakupu neprofitnih stanovanj. V primeru več popolnoma enakih ponudb, pridobljenih na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb, se izvede javna dražba. Za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto nepremičnino, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo izvedla javno dražbo. 5. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu (odvisno za katero stanovanje se ponudnik prijavlja), ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku in morebitnem dodatnem ponudniku, – navedbo nepremičnine, – ponujena cena (za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni (za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D), – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih (za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D), – potrdilo o državljanstvu, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 odstotkov prodajne cene nepremičnine, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Ponudniki, ki bodo uveljavljali prednosti iz 4. točke pri nakupu nepremičnine pod 2.A predložijo k ponudbi: – potrdilo iz gospodinjske evidence ponudnika in morebitnega dodatnega ponudnika, – najemno oziroma podnajemno pogodbo ali odločbo o dodelitvi stanovanja, oziroma kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek za stanovanje, v katerem biva ponudnik, če z nakupom stanovanja rešuje svoj stanovanjski problem, – kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek za stanovanje v večstanovanjski hiši v Mestni občini Slovenj Gradec, če ga namerava pod enakimi pogoji po ocenjeni vrednosti prodati Mestni občini Slovenj Gradec. Prijave, ki ne bodo oddane na posebnem obrazcu, se ne bodo upoštevale. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si). 6. Drugi pogoji Nepremičnine so na prodaj po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2007 na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb ni javno. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. 8. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik plača kupnino za nepremičnino v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini in za primopredajo nepremičnine. 9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin, št. 352-66/2007 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 19. november 2007, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. 10. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Edita Dolinšek, tel. 02/881-21-47 in Silva Tomažič, tel. 02/881-21-55.

AAA Zlata odličnost