Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29667/07 , Stran 7222
1. Predmet prodaje Predmet prodaje so parcele, namenjene gradnji stanovanjskih hiš in ležijo v naselju Štrukljeva vas. Za prodajo so namenjene naslednje parcele: Parcela št. 1 parc. št. 915/1 sadovnjak v izmeri 471 m2, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2, parc. št. 144/6 sadovnjak v izmeri 23 m2. Skupna izmera parcele: 574 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 20.850,00 EUR. Varščina znaša: 2.085,00 EUR. V ceni ni vračunan 2% davek na promet nepremičnin. Parcela št. 2 parc. št. 915/9 gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2, dvorišče v izmeri 362 m2. Skupna izmera parcele: 394 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 9.500,00 EUR. Varščina znaša: 950,00 EUR. V ceni ni vračunan 2% davek na promet nepremičnin. Parcela št. 3 parc. št. 915/2 sadovnjak v izmeri 509 m2, parc. št. 144/5 sadovnjak v izmeri 124 m2. Skupna izmera parcele: 633 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 7.600,00 EUR. Varščina znaša: 760,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. Parcela št. 4 parc. št. 915/3 sadovnjak v izmeri 709 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 8.508,00 EUR. Varščina znaša: 851,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. Parcela št. 5 parc. št. 915/4 sadovnjak v izmeri 745 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 8.940,00 EUR. Varščina znaša: 894,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. Parcela št. 6 parc. št. 915/5 sadovnjak v izmeri 703 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 8.500,00 EUR. Varščina znaša: 850,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. vse k.o. Štrukljeva vas. Parcele se prodajajo posamično. Parcele, ki so predmet prodaje, so po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 100/04) in Odloku o spremembah in dopolnitvah splošnih ureditvenih pogojev za občino Cerknica (Ur. l. RS, št. 23/05) namenjene gradnji eno in dvostanovanjskih stavb in stanovanj s kmetijskimi gospodarstvi. 2. Cena in komunalni prispevek Izhodiščna cena zemljišč, ki so predmet prodaje, ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin pri parceli pod zap. št. 1 in 2, pri parcelah pod zap. št. od 3 do 6 pa ne vsebuje 20% davka na dodano vrednost. Kupec je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja Občini Cerknica plačati komunalni prispevek. 3. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 20. 11. 2007 do 10. ure, na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup parcele št.___ (pripišite zaporedno številko parcele iz razpisa) v Štrukljevi vasi.« Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: 1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 4. navedbo nepremičnine, ki je predmet odkupa; 5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu; 6. dokazilo o plačani varščini, iz katerega mora biti razvidno, na katero parcelo se plačilo varščine nanaša oziroma, če gre za nakup večjega števila parcel, mora biti tudi razvidno, za katere parcele je varščina plačana. 4. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 20. 11. 2007, s pričetkom 11. uri, na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 5. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno. 6. Drugi pogoji: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. 2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena za vsako parcelo posebej v prvi točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino. 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu, najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom v zemljiško knjigo, plača kupec. 10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. 12. Po predhodnem dogovoru je možen ogled parcel, ki so predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel. 01/709-06-10 in 01/709-06-16, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.

AAA Zlata odličnost