Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5003. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj, stran 13558.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o priznanjih v Mestni občini Kranj
1. člen
Mestna občina Kranj podeljuje priznanja po določilih tega odloka svojim občanom, pa tudi drugim osebam in organizacijam, ki so z delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, kulturno prosvetnemu in drugemu napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in izven nje, lahko pa tudi pomembnim gostom Mestne občine Kranj.
2. člen
Priznanja Mestne občine Kranj so:
1. domicil Mestne občine Kranj,
2. častni občan Mestne občine Kranj,
3. nagrada Mestne občine Kranj,
4. listina o priznanju Mestne občine Kranj,
5. velika plaketa Mestne občine Kranj,
6. velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj,
7. mala plaketa Mestne občine Kranj,
8. mala Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.
3. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarske družbe, javni zavodi in krajevne skupnosti.
Priznanja Mestne občine Kranj se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija za nagrade in priznanja), razen če ni z odlokom drugače določeno.
Domicil Mestne občine Kranj, častni občan Mestne občine Kranj in nagrada Mestne občine Kranj se isti osebi iz 1. člena lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku petih let od prejšnje podelitve.
Priznanja se podeljujejo praviloma na slavnostni seji ob prazniku Mestne občine Kranj.
4. člen
Domicil v Mestni občini Kranj se podeljuje organizacijam, ustanovam in društvom s sedežem izven območja občine, ki so bistveno prispevala k razvoju in ugledu Mestne občine Kranj.
Sklep o podelitvi domicila sprejme na seji Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, ter kako se izvrši podelitev.
Na podlagi sprejetega sklepa se o podelitvi domicila izroči osebam iz prvega odstavka posebna listina, opremljena s pečatom ali suhim pečatom Mestne občine Kranj in podpisom župana.
5. člen
Naslov častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.
Sklep o podelitvi naslova sprejme Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. O tem se na enak način, kot je določeno v tretjem odstavku 4. člena, izda posebna listina, v kateri se navedejo razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno.
6. člen
Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim družbam in javnim zavodom na območju mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Kranj.
Nagrada se podeljuje za delo in dejanja, ki si v Mestni občini Kranj zaslužijo splošno priznanje, za izredne uspehe pri delu in za zgledna dejanja, ki imajo poseben pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine.
V posameznem letu se lahko podeli ena nagrada v višini 5.000,00 EUR neto.
Sklep o podelitvi sprejme Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komisije za nagrade in priznanja.
7. člen
Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim družbam in javnim zavodom na območju Mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih akcijah.
Sklep o podelitvi listine o priznanju Mestne občine Kranj sprejme Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komisije za nagrade in priznanja.
Na podlagi sprejetega sklepa se izda listina o priznanju.
8. člen
Velike in male plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo za uspešno družbeno delovanje ali za udejstvovanje na katerem koli področju. Velike in male Prešernove plakete se podeljujejo za uspešno delovanje na področju kulture.
Plakete so izdelane v dveh velikostih in dveh oblikah, in sicer:
– velika plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plošče premera 19 cm in je debeline 7 mm;
– velika Prešernova plaketa je v obliki okrogle plošče premera 14 cm in debeline 7 mm;
– mala plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plošče premera 4,5 cm in je debeline 4 mm;
– mala Prešernova plaketa je v velikosti okrogle plošče premera 4,5 cm in debeline 4mm.
Velika plaketa Mestne občine Kranj in mala plaketa Mestne občine Kranj sta v obliki grba Mestne občine Kranj. Na veliki Prešernovi plaketi in mali Prešernovi plaketi je upodobljen pesnikov lik. O morebitnih spremembah zunanjega izgleda plaket odloča Svet Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj in veliko Prešernovo plaketo podeljuje Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Obenem s plaketo se izda tudi listina o podelitvi, ki jo podpiše župan. V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 velike plakete Mestne občine Kranj in 1 velika Prešernova plaketa.
Malo plaketo Mestne občine Kranj in malo Prešernovo plaketo podeljuje župan po lastni presoji. V posameznem letu župan lahko podeli največ 5 malih plaket Mestne občine Kranj in 3 male Prešernove plakete.
9. člen
Domicil v Mestni občini Kranj, imenovanje za častnega občana in listino o priznanju lahko podeli Svet Mestne občine Kranj skupaj z drugimi občinami tako, da se o tem izda skupna listina.
V takem primeru se občine dogovorijo za čas, kraj in način podelitve ter glede sestave in vsebine listine.
10. člen
Svet Mestne občine Kranj na osnovi predloga župana z vsakoletnim proračunom zagotovi finančna sredstva za nagrade, priznanja in plakete, ki jih podeljuje Mestna občina Kranj.
11. člen
V primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, resnični podatki pa bi lahko vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.
Priznanje, ki je podeljeno fizični osebi, se lahko po postopku, ki velja za podelitev, tudi prekliče, če je oseba pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja.
12. člen
O podeljevanju priznanj po tem odloku se za vsako obliko posebej vodi evidenca v knjigi priznanj.
V evidenco se vpišejo:
1. datum in kraj podelitve priznanja,
2. za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče (če je nagrajena skupina občanov se napišejo podatki za vsakega občana posebej),
– za pravne osebe: ime, sedež ter dejavnost pravne osebe,
3. razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, in kdo je odločal o podelitvi,
4. kdo je pobudnik in kdo predlagatelj podelitve priznanja.
Občinska uprava Mestne občine Kranj skrbi za izdelavo listin in plaket ter za vodenje evidenc po tem odloku.
Evidenca se vodi tudi v elektronski obliki na način, ki omogoča razvrščanje prejemnikov glede na vrsto priznanja ali glede na podatke o prejemniku priznanj.
13. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 111/03).
14. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati se začne s 1. 1. 2008.
Št. 030-0003/2007-41/05
Kranj, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti