Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 – Brdo, stran 13572.

Na podlagi 99. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 – Brdo
1. člen
V 1. členu Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo (Uradni list RS, št. 18/02 in 64/05) se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP3/2 – Brdo, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana, Verovškova 64, pod št. projekta 6080, v januarju 2007.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavni deli odloka so:
I. Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
II. Obrazložitev zazidalnega načrta
III. Grafični del:
Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel
funkcionalnih enot na situacijskem načrtu /3      M 1:1000
Načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel /3
funkcionalnih enot na katastrskemu načrtu /3      M 1:1000
Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin /3    M 1:1000
Načrt rušitev /3                    M 1:1000
Prometno tehnična ureditev in višinska
regulacija – 1. faza /3                 M 1:1000
Zbirni načrt komunalnih napeljav /3           M 1: 500
Načrt urgence /3                    M 1:1000
Zazidalni načrt vsebuje še:
Izsek iz Dolgoročnega plana (PKN) /3          M 1:5000
Kopija katastrskega načrta /3              M 1:1000
Situacijski načrt /3                  M 1:1000
Predlog možne pozidave in krajinske ureditve /3     M 1:1000
Prerezi skozi območje /3                M 1:1000
Prometno-tehnična situacija – končna faza /3     M 1:1000.«
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja VP 3/2 – Brdo severni del (v nadaljnjem besedilu: območje urejanja) se nahaja delno v katastrski občini Brdo in delno v katastrski občini Vič.
Meja območja urejanja se prične na severozahodnem delu območja, v točki št. 1, v katastrski občini Brdo, na zahodni meji parcele št. 1694/1, od koder poteka proti jugovzhodu preko analitično določenih lomnih točk obodne parcelacije do točke št. 33, preko parcel št. 1694/1, 1893/7, 1724/2, 1724/3, 1724/1, 1721/4, 1721/3, 1894/3, 1697/2, 1697/1, 1712/1, 1712/2, 1710/3, 1710/1, 1710/2, 1812/2, 1812/1 in 1814/3 v katastrski občini Brdo, nato preide v katastrsko občino Vič in poteka preko parcel št. 1219, 1218 ter prečka obstoječo Cesto na Brdo, parcela št. 2019/1.
Od točke št. 33 do točke št. 65 meja območja urejanja poteka proti zahodu po južnem robu predvidene Ceste na Brdo, parcela št. 2019/1 in preko parcel št. 1336/3, 1336/11, 1336/9, 1337/1, 1339/1, 1339/10.
V točki št. 65 meja območja urejanja spremeni smer in poteka proti severu po osi predvidene povezovalne ceste do točke št. 66 in pri tem prečka parcele št. 1339/10, 1339/1, 1338/4 in Cesto na Brdo, parcela št. 2019/1.
Od točke št. 66 do točke št. 67 meja območja urejanja poteka proti zahodu po severnem robu predvidene Ceste na Brdo.
Od točke št. 67 meja območja urejanja poteka proti severozahodu po katastrski občini Brdo, najprej po zahodni meji parcele št. 1752/3 in 1752/2 in v nadaljevanju preko parcel št. 1804/31, 1804/43, 1717/1, 1719/2, 1718/1, 1720, 1721/1, 1721/5, 1721/4, 1725/1, 1727/1, 1726/2, 1726/1, 1893/7 in 1694/1 do izhodiščne točke št. 1.
Meja območja urejanja je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Površina območja urejanja VP 3/2 – severni del znaša 12ha 97ar 11m².
Meja območja urejanja VP 3/2 – severni del je razvidna iz načrta »Obodne parcelacije in gradbenih parcel funkcionalnih enot na katastrskem načrtu« v merilu 1:1000.«
4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje je razdeljeno na 19 funkcionalnih enot, dvanajst je predvidenih za pozidavo (F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 13), sedem je namenjenih skupnim parkovnim površinam (F14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), osem je namenjenih ureditvi cestne infrastrukture (C1, C2, C3, C4, C5a, C5b, C6, C7).
Funkcionalne enote F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 13 so stavbna zemljišča, ki jih sestavlja ena ali več gradbenih parcel.«
5. člen
V 5. členu se v drugem odstavku na koncu pri pomenu regulacijskih elementov doda novo alinejo:
»– GMa – gradbena meja atrija je črta, ki označuje minimalno velikost notranjega atrija.«
6. člen
V 6. členu se v podpoglavju »Tehnološko podjetništvo« prvi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Funkcionalne enote F1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12 in 13 so namenjene umestitvi objektov tehnološkega podjetništva.«
V 6. členu se v podpoglavju »Stanovanja« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na obstoječih stanovanjskih objektih, razen v F6, so dovoljeni samo posegi v zvezi z vzdrževanjem objektov.«
7. člen
V 7. členu se:
– spremeni prvi stavek v prvem odstavku tako, da se glasi:
»Na zazidljivih funkcionalnih enotah (F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12 in 13) je treba pred posegi izdelati podrobno geomehansko poročilo o stanju zemljišča.«
– v drugem stavku prvega odstavka na koncu doda nova alineja:
»– začasna ureditev parkirnih mest«
– spremeni prvi stavek v četrtem odstavku tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah C1, C2, C3, C4, C5a, C5b, C6 in C7 so dovoljeni naslednji posegi:
– ureditev prometne in komunalne infrastrukture,
– ureditev zelenih površin in drevoredov.«
– spremeni prvi stavek v sedmem odstavku tako, da se glasi:
»Gradnja podzemnih garaž in posegi v zvezi s pripravo zemljišča za gradnjo so dovoljeni v funkcionalnih enotah F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 in pod površinami funkcionalnih enot C4, C5a in C5b.«
8. člen
V sedmem odstavku 8. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »in druge dejavnosti kot so tehnične službe ipd.«
9. člen
V 9. členu se:
– spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»V funkcionalnih enotah namenjenih pozidavi (F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 13) se dopušča postavitev pergol in nadstrešnic na gradbenih parcelah objektov.«
– spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Na zunanjih površinah objektov, ki mejijo na ceste C1, C2 in C3, se uredijo zelene površine in zasadi visoka in nizka vegetacija.«
10. člen
V 10. členu se:
– v podpoglavju »Funkcionalna enota 5« spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Višina objekta (h): objekt A: do 26,40 m
           objekt B in C: 8,20 m
           objekt D: 15,40 m
           višine so podane od kote 302,00 m.n.v.«
– črta tretja alineja
– spremeni četrta alineja tako, da se glasi:
»– v zasnovo objekta se lahko vgradi javni prehod nad cesto C2 v funkcionalno enoto F14.«
– v podpoglavju »Funkcionalna enota 7«se doda alineja:
»– poleg naštetih dejavnosti iz 6. člena tega odloka so dovoljene tudi gradnje nadzemne parkirne hiše oziroma parkirnih etaž v objektu«
– podpoglavji »Funkcionalna enota 9« in »Funkcionalna enota 10« se črtata in nadomestita s podpoglavjem:
»Funkcionalna enota 9/10«
Kota terena: 301,50 – 302,00 m.n.v.
Višina objekta (h): 14,80 m
Arhitekturna zasnova objekta znotraj GM mora izkazovati členjenost z vzpostavitvijo notranjih dvorišč, upoštevajoč GMa, navezanost na zeleni rob mesta pa z maksimalno transparentnostjo pritlične etaže.
Zunanja ureditev okoli objekta obsega ureditev zunanjih parkirnih mest in uvoz v podzemno garažo. Obvezna je zazelenitev zunanjih parkirnih mest z visoko vegetacijo.
Atrije je dopustno zavarovati pred zunanjimi vremenskimi vplivi s transparentno streho.
V atrijih lahko potekajo v višjih nadstropjih brvi kot povezava med nasprotnimi stranicami. V atrijih so lahko transparentne vertikalne povezave.«
11. člen
V 11. členu se:
V podpoglavju »Sistem cest«:
– v tretjem odstavku črta drugi stavek.
– in spremeni tretji stavek tako, da se glasi:
»Cesta C5b se na severnem delu priključi na cesto C2 z desno desnim zavijanjem.«
– v četrtem odstavku se doda tretji stavek, ki se glasi:
»Priključek ceste C6 na cesto C2 se v končni prometni rešitvi prestavi proti jugovzhodu v os bodočega križišča ceste C2, C6 (Brdnikove ceste) in ceste, ki se na severu navezuje na Večno pot.«
– na koncu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Od ceste C2 med križiščema s cesto C1 in C4 poteka proti zahodu nova cesta C7, ki napaja funkcionalno enoto F13 in sosednje območje urejanja VS3/3 Brdo – Vrhovci.«
V podpoglavju »Normalni prečni profili«:
– spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Elementi prečnega profila zbirne ceste C3:
+-------------------------+------------------------------------+
|– vozišče        |6,00 m (2 x 3,00 m) v južnem delu  |
|             |7,00 (2 x 3,50 m)          |
+-------------------------+------------------------------------+
|– pas za vzdolžno    |2,50 m               |
|parkiranje ob desnem oz. |                  |
|levem robu        |                  |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za kolesarje  |2,80 m (1,30 m in 1,50 m)      |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za pešce    |3,20 m (2 x 1,60 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|SKUPAJ v delu      |17,00 m               |
|dvostranskega      |                  |
|parkiranja:       |                  |
+-------------------------+------------------------------------+
Ob zbirni cesti C3 je urejen hodnik za pešce in dvostranski kolesarski promet. Ob zbirni cesti C3 se uredi vzdolžna parkirna mesta.«
– spremeni četrti odstavek:
»Elementi prečnega profila dostopne ceste C5a in C5b:
+-------------------------+------------------------------------+
|– vozišče        |6,00 m (2 x 3,00 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za pešce    |3,20 m (2 x 1,60 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|SKUPAJ:         |9,20 m«               |
+-------------------------+------------------------------------+
– doda peti odstavek:
»Elementi prečnega profila dostopne ceste C4:
+-------------------------+------------------------------------+
|– vozišče        |9,00 m (3 x 3,00 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– varovalni pas     |2,00 m (2 x 1,00 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za kolesarje  |3,00 m (2 x 1,50 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za pešce    |5,00 m (2 x 2,50 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|SKUPAJ:         |19,00 m«              |
+-------------------------+------------------------------------+
– doda šesti odstavek
»Elementi prečnega profila povezovalne ceste C7:
+-------------------------+------------------------------------+
|– vozišče        |6,00 m (2 x 3,00 m) + levo     |
|             |zavijanje 3,00 m          |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za pešce    |2,00 m (1 x)            |
+-------------------------+------------------------------------+
|SKUPAJ:         |11,00 m«              |
+-------------------------+------------------------------------+
– doda sedmi odstavek
»Elementi prečnega profila Ceste na Brdo C1:
+-------------------------+------------------------------------+
|– vozišče        |7,00 m (2 x 3,50 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– pasovi za leve     |3,00 m               |
|zavijalce        |                  |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za kolesarje  |3,00 m (2 x 1,50 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|– hodnik za pešce    |2,00 m (2 x 1,00 m)         |
+-------------------------+------------------------------------+
|SKUPAJ:         |15,00 m«              |
+-------------------------+------------------------------------+
V podpoglavju »Peš površine in kolesarske steze«:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Po celotni dolžini cest C2 in C3 so obojestranski hodniki za kolesarje in za pešce.«
Ob severni strani vozišča ceste C7 je enostranski hodnik za pešce.
– drugi odstavek črta.
V podpoglavju »Parkiranje«:
– črta četrti odstavek
– in doda stavek:
»V F5 je za obiskovalce dopustno urediti 6% parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje na nivoju 1. kletne etaže.«
12. člen
V 12. členu se:
V podpoglavju »Vodovod« doda zadnji stavek, ki se glasi:
»Za oskrbo z vodo v delu sosednjega območja urejanja VS 3/3 Brdo je predvidena navezava vodovoda po cesti C7.«
V podpoglavju »Kanalizacija« se:
– črta 7. in 8. odstavek
– na koncu zadnjega stavka črta pika in doda besedilo: » in Hidrološko – tehnično preveritvijo Zadrževalnik Glinščica, št. projekta 562-RF/07, izdelal Inženiring za vode d.o.o., april 2007.«
– in doda stavek, ki se glasi:
»Za potrebe odvajanja odpadnih in meteornih vod iz dela sosednjega območja urejanja VS 3/3 Brdo je predvidena navezava po cesti C7.«
Doda se nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Meteorne vode je potrebno odvajati neposredno v sistem meteorne kanalizacije, ki poteka v javnih cestnih površinah in kjer je to tehnično dopustno preko zadrževalnikov meteornih vod. V sklopu sistema meteorne kanalizacije se izvedeta dva zadrževalnika meteornih vod.
Predvidena sta v območju funkcionalnih enot F14 in F19.
Izvedena bosta kot naravna biotopa.
V zadrževalniku znotraj F14 je predvideno zadrževanje zalednih voda iz območja Brda in meteornih voda iz območja F3, F14 in F18.
V zadrževalniku znotraj območja F19 je predvideno zadrževanje zalednih in meteornih voda iz območij F11, F12 in F19.
Meteorne vode iz celotnega območja se posredno odvajajo v odvodnik Glinščica.
Zadrževalniki z iztoki morajo biti ustrezno dimenzionirani in v fazi obratovanja ustrezno vzdrževani.«
V podpoglavju »Elektrika« doda zadnji stavek, ki se glasi:
»Za potrebe napajanja dela območja urejanja VS 3/3 Brdo bo potrebna ojačitev obstoječe TP 0166 Na Tezi, ki jo bo treba povezati s TP v Tehnološkem parku, povezava je predvidena po cesti C7.«
V podpoglavju »Plin« doda zadnji stavek, ki se glasi:
»Dovoljena je uporaba poligeneracijskih postrojenj ob pogoju, da so izključni energenti za delovanje teh postrojenj ali obnovljivi viri energije ali zemeljski plin iz distribucijskega plinovodnega omrežja.«
V podpoglavju »Telefon« doda zadnji stavek, ki se glasi:
»Za potrebe opremljanja dela območja urejanja VS 3/3 Brdo s telekomunikacijskim omrežjem je predvidena navezava po cesti C7.«
13. člen
V 13. členu se v podpoglavju »Odstranjevanje odpadkov« besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V projektni dokumentaciji je treba klasificirati odpadke skladno z veljavno zakonodajo s tega področja.«
14. člen
V prvem odstavku 14. člena se:
– v podpoglavju »Splošne določbe« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»V postopku izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana strokovna požarnostna ocena«
– v podpoglavju »Intervencijske poti in površine« črta beseda »krožno«.
15. člen
V 17. členu se:
– črta prvi stavek
– v drugem stavku besedi »strokovno gradivo« nadomesti s »projektna dokumentacija«
– na koncu doda stavek:
»Vsi posegi v zemeljske plasti morajo potekati pod arheološkim nadzorom.«
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-23/2004-21
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost