Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 123/2007 Ob-29448/07 , Stran 7195
1. Koncendent: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. 2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih poti v Občini Turnišče. 3. Obseg javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti na celotnem območju Občine Turnišče. Koncesija se podeli le enemu koncesionarju. 4. Koncesija se lahko podeli domači pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje cestne službe kot obvezne gospodarske javne službe. 5 Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za dobo 10 let. Koncedent si pridržuje pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da lahko razveljavi postopek oddaje koncesije brez povračila morebitnih stroškov ali odda koncesijo v ponovljenem postopku. 6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Obvezne sestavine prijave na razpis so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 8. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: pogoji in merila so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji. 9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delavnik od 8. do 14. ure na Občinski upravi Občine Turnišče, Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Rok za dvig razpisne dokumentacije je 10. 11. 2007. 10. Rok in način predložitve prijav: prijavo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za podelitev koncesije – ceste«, je potrebno dostaviti do 16. 11. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Turnišče, Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. 11. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 2007 ob 13. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi. 12. Rok za izbor koncesionarja: o izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 13. Z izbranim ponudnikom bo v roku 14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest na območju celotne Občine Turnišče. 14. Vse morebitne dodatne informacije lahko ponudniki dobijo vsak delavnik od 8. do 14. ure, na Občinski upravi Občine Turnišče, tel. 02/272-10-60.

AAA Zlata odličnost