Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29659/07 , Stran 7175
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Regionalnega sklada za namene A1, B in C, opredeljene v poglavjih II. do IV. tega razpisa. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.095.000,00 EUR, od tega 1.809.000,00 EUR ugodnih posojil ter 286.000,00 EUR nepovratnih sredstev, in sicer: – za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino 1.266.300,00 EUR posojil ter 33.200,00 EUR za namena A1 in B, ter 167.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C, – za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino 542.700,00 EUR posojil ter 13.800,00 EUR za namena A1 in B, ter 72.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C. Pri namenu sofinanciranj A1 – primarna kmetijska proizvodnja ter pri namenu B – investicijski projekti podjetniškega značaja, se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, in sicer na način, da je – delež posojila napram nepovratnim sredstvom pri projektih madžarskih narodnih skupnosti v razmerju 38,15 : 1, – delež posojila napram nepovratnim sredstvom pri projektih italijanskih narodnih skupnosti v razmerju 39,33 : 1. Pri namenu sofinanciranja C – financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture ter priprave razvojne dokumentacije, pa se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 3. Upravičena območja, na katerih imajo pravico prijavitelji, fizične in pravne osebe, izvajati projekt, so naslednja: – na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih: – v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc, – v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak, – v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely, – v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót – in v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa, – na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih: – v Občini Izola: Izola/Isola (mesto), Dobrava, Jagodje, – v Občini Koper: Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošmarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria (mesto), Prade/Prade, Premančan, Škofije/Val-marin, Šalara/Salara, Škocjan/San Canziano – in v Občini Piran: Piran/Pirano (mesto), Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago, Dragonja. II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen A1 – primarna kmetijska proizvodnja a) Upravičenci Upravičenci do pomoči v naložbe so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska podjetja), imajo sedež v Republiki Sloveniji ter projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu A1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo. b) Splošni pogoji dodeljevanja: 1. Z naložbo je treba doseči enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis. 2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija. 3. Projekt ne sme biti začet pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. 4. K vlogi mora biti predložena ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo. 5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 6. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 7. Vlagatelj mora predložiti mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 8. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti. 9. Kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge. 10. Po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali. 11. Do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. 12. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. 13. Upravičenec mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Sklada. 14. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva od upravičenca Sklad in so navedene v točki e tega poglavja razpisa ter na obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. 15. Kadar je upravičenec kmetija, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu. 16. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada. 17. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2009. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Regionalnemu skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. 18. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta po zaključku investicije. 19. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb: – Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. – Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. 20. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti; – stroški novogradnje in adaptacije hlevov; – stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam); – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …). – Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. 21. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški): – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – preproste naložbe za nadomestitev, – za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, – drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup in zasaditev enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – nakup proizvodnih pravic, – nakup objektov ter opreme z oziroma ki je pod leasingom. 22. Upravičenec mora z naložbo doseči enega ali več ciljev iz točke b/1 tega poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Doseganje teh ciljev bo tudi predmet kasnejših pregledov investicije. c) Finančni pogoji: 1. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki. 2. Naložba je lahko s strani Regionalnega sklada sofinancirana v višini do 100% upravičenih stroškov oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka bruto intenzivnosti pomoči. Bruto intenzivnost pomoči lahko dosega do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 40% na drugih območjih. Bruto intenzivnost pomoči pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov. Obrestna mera, ki se uporabi za izračun zneska pomoči ob odobritvi ugodnega posojila, je referenčna obrestna mera, veljavna ob njegovi odobritvi. 3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb (brez DDV). d) Merila za izbor Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo merila, ki so navedena v nadaljevanju: 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 23/06)), do največ 10 točk b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, do 1 točka c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu, do največ 5 točk d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), do največ 14 točk 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev, največ 9 točk b) Lastna udeležba, do 2 točki c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, do 8 točk d) Ocena finančne uspešnosti projekta, do 10 točk (izločitveni kriterij) e) Interna stopnja donosnosti projekta, do največ 6 točk f) Ekološka ustreznost investicije, do največ 5 točk 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja (za pravne osebe), do 10 točk b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe), do 7 točk oziroma kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva), do 12 točk c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila, do največ 8 točk (izločitveni kriterij) d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca za pravne osebe, do 5 točk oziroma za kmetijska gospodarstva, do 10 točk. Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila) skupne priloge: 1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu A1 s pripadajočo izjavo št. 1. 2. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 3. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija. 4. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 5. Predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe ne smejo biti starejši/-e od 1 leta od objave javnega razpisa (po 1. 11. 2006). 6. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 7. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.). V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izdano pismo o nameri s strani banke. 8. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila, kot višina še nezapadlega dolga. 9. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. za pravne osebe: 1. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta, – predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj podjetja, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo, – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, – izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za celotno obdobje trajanja projekta oziroma dobo vračila posojila, – opredelitev glede doseganja enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali doseganje standardov za dobro počutje živali, – kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega načrta tudi razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja. 2. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 3. Dokazila o registraciji vlagatelja: – za pravne osebe: fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi; – za samostojne podjetnike posameznike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. za kmetijska gospodarstva: 1. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2007. 2. Zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 3. Poslovni načrt za projekte kmetijstva, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila) – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega načrta tudi razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja. 4. Kmetija mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni. III. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen B – investicijski projekti podjetniškega značaja a) Upravičenci: Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD-1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 62/07) (v nadaljevanju: vlagatelji), ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu B, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo. b) Splošni pogoji dodeljevanja: 1. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 2. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Regionalnega sklada. 3. Projekt ne sme biti začet pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev oziroma pred izdajo Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1Regionalni sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdil, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2009. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Regionalnemu skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. 4. Vlagatelj naj bi s to investicijo poskušal doseči naslednje cilje: – 5% povečanje števila zaposlenih, – 3% povečanje prihodka in dobička. 5. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 6. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški): – nakup transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – strošek davka na dodano vrednost. 8. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik pomoči, – vključiti v aktivo podjetja, – obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo, – nakup objektov ter opreme z oziroma ki je pod leasingom, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja. Vlagatelj mora za predviden investicijski projekt zagotoviti lastna sredstva v višini vsaj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 9. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki: – delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87, ter področjih ribištva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, in industrije sintetičnih vlaken; – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce; – ki izvajajo program prestrukturiranja, ki so v težavah ali so v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije; – ki so v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo; – ki so pridobili pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega; – ki so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – ki so v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02, 93/02, 31/07, 38/07 in 58/07). c) Finančni pogoji: 1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči v skladu s točko III./c. – 2., tega javnega razpisa. 2. Vlagatelji lahko za projekt prejmejo največ: – velika podjetja 30%, – srednje velika podjetja 40%, – mala oziroma mikro podjetja 50%, – na področju trženja in predelave kmetijskih proizvodov pa ne glede na velikost podjetja 50%, državnih pomoči v skladu z regionalno karto, ki prikazuje upravičeno območje (3.2. točka Smernic o regionalnih državnih pomočeh (UL C št. 54 z dne 4. 3. 2006, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Smernice 2007–2013), izraženimi v obliki bruto ekvivalenta dotacije. Vlagatelji (ne glede na velikost podjetja), ki poslujejo v sektorju transporta pa lahko za projekt prejmejo največ 100.000 EUR državnih pomoči v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja ne glede na obliko pomoči ali zasledovani cilj. 3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb, brez DDV. Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 4 milijone EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada. d) Merila za izbor Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo merila, ki so navedena v nadaljevanju: 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 23/06)), do največ 10 točk b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, do 1 točka c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu, do največ 5 točk d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), do 14 točk 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev), do največ 9 točk b) Lastna udeležba, do 2 točki c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, do 8 točk d) Ocena finančne uspešnosti projekta, do 10 točk, izločitveni kriterij e) Interna stopnja donosnosti projekta, do 6 točk f)  Ekološka ustreznost investicije, do 5 točk, izločitveni kriterij 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Regionalnega sklada, do 10 točk b) Plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev, do 5 točk c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila, do 8 točk, izločitveni kriterij d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe), do 4 točke e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev, do 1 točka f) Velikost vlagatelja na dan 31. 12. 2006 (malo, srednje ali veliko podjetje), do 2 točki. Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila): 1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu B s pripadajočo izjavo št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 2. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta, – predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj podjetja, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo, – terminski načrt, –  izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja projekta oziroma vračila posojila, – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. 3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 4. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti starejši/e od 1 leta od objave javnega razpisa (po 1. 11. 2006). Računi oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdil, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti). 6. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.). V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Regionalnemu skladu izdano pismo o nameri s strani banke. 7. Dokazila o registraciji vlagatelja: – za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi; – za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje. 8. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank, ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila kot višina še nezapadlega dolga. 9. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. IV. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen C – financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture ter priprave razvojne dokumentacije a) Upravičenci: Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo razvojne institucije, ki so registrirane na območju avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov namen ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji), ki bodo pripravile razvojno dokumentacijo za projekt oziroma ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih območjih, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu C, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo. b) Splošni pogoji dodeljevanja: 1. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 2. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Regionalnega sklada. 3. Projekt ne sme biti začet pred 1. 5. 2007. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2009. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Regionalnemu skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. 4. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb: – Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone, in sicer nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti. – Priprava razvojne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture. 5. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri: – stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, – stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja, – stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena. 6. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški): – nakup transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme z oziroma ki je pod leasingom. Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev. 7. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik pomoči, – vključiti v aktivo vlagatelja, – obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih oziroma v primeru storitev se izvajati od tretje osebe (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem - lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), razen v primeru izdelave razvojne dokumentacije, – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja. Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta to na območju, ki je določeno s prostorskim izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim. 8. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki: – ki izvajajo program prestrukturiranja, ki so v težavah ali so v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije; – ki so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – ki so v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02, 93/02, 31/07, 38/07 in 58/07). Vlagatelji, ki niso upravičena do pomoči (po pravilu »de minimis«) so tudi tista podjetja, ki poslujejo v sektorju: – ribištva in ribogojstva, – primarne kmetijske pridelave, – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce, – pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – premogovništva. c) Finančni pogoji: – Skupni znesek pomoči dodeljene kateremukoli podjetju, ne sme presegati zneska določenega po pravilu de minimis v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja ne glede na obliko pomoči ali zasledovani cilj. In sicer za gospodarstvo skupni znesek ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. – Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v obliki nepovratnih sredstev do 100 odstotkov upravičenih stroškov (brez DDV). – Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb (brez DDV). d) Merila za izbor Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo merila, ki so navedena v nadaljevanju: 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 23/06)), do največ 10 točk b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, do 1 točka c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu, do največ 5 točk d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), do 14 točk 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Ekonomska upravičenost projekta z pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta, do 15 točk b) Obseg in kvaliteta infrastrukturnih storitev oziroma del, do 15 točk c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest, do 5 točk d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj, do 5 točk 3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk) a) Predloženo veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, prinaša projektu do 20 točk b) Predvideni zaključek investicije, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta, do največ 10 točk Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ter ekološko sporne investicije, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila): 1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu C s pripadajočo izjavo št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 2. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati: – predstavitev vlagatelja ter projekta, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov projekta, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja (v primeru con), – prikaz učinkov projekta k ciljema ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest, – prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj, – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja projekta (v primeru con), – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja (v primeru con). 3. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 4. Ponudbe, predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti starejši/e od 1. 5. 2007. 5. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 6. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 7. Dokazila o registraciji vlagatelja: za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi. V. Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1, B in C): 1. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži največ en projekt oziroma vlogo. 3. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni dobil še sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je dobil ta sredstva. 4. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. 5. Sredstva se vlagateljem dodelijo v kombinaciji posojila ter nepovratnih sredstev (razen pri namenu C). 6. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev Regionalnega sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev. 7. Za nakazilo sredstev se upoštevajo računi brez DDV. 8. Posojilni pogoji: – doba vračanja posojila: do 18 let (z vključenim moratorijem), – do triletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove, – obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo, – obrestna mera: Euribor (trimesečni) + 0,25%. 9. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. 10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri kmetijskih gospodarstvih oziroma pri fizičnih osebah) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 eurov upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 eurov upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Regionalnega sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 12. Črpanje sredstev Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca, ali v obliki refundacije že plačanih računov za dela, izvršena iz lastnih virov. Dokumentacija za črpanje je ustrezna, kolikor je izdana po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o odobritvi pomoči oziroma v primeru projektov poglavja B tega razpisa, lahko tudi po datumu izdaje Potrdila s pridržkom 1 (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdil, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), glede ustreznosti projekta. 13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. V primeru predčasnega vračila posojila je upravičenec dolžan plačati Regionalnemu skladu stroške v skladu s tarifnim pravilnikom. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Regionalni sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. VI. Rok in način prijave: 1. Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Regionalnega sklada: http://www.rdf-sklad.si. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53. 2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. Prvi rok za oddajo prijav je 3. 12. 2007 (velja poštni žig). Naslednji roki za oddajo vlog se iztekajo zadnjega koledarskega dne v mesecu in bodo potekali do porabe sredstev oziroma do objave novega javnega razpisa za avtohtoni narodni skupnosti. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Regionalni sklad to objavil na svoji spletni strani. Vlagatelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, B ali C (izpolnite ustrezno))«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 3. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Regionalnega sklada: http://www.rdf-sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Regionalnega sklada in sicer na tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 4. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo ali naroči strokovno mnenje o projektu in sicer vse od oddaje vloge na javni razpis naprej. 5. Vlagatelj sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. VII. Obravnava vlog: 1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Regionalnega sklada. 2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. V kolikor narodna skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda mnenja o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle. 4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Regionalnega sklada, se zavržejo. 7. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev, več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev za zadnjega upravičenca, ki še prejme sredstva, zgolj še 35.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 35.000,00 EUR). Omejitev višine dodelitve sredstev napram upravičenem zaprošenem znesku ne more biti nižja od 70%. Delitev sredstev med podjetniške ter kmetijske projekte, se bo opredelila glede na razmerje med zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih in podjetniških projektov (primeroma: Po javnemu razpisu je za projekte podjetništva in kmetijstva razpoložljivo 100 EUR. Pri popolnih kmetijskih projektih je zaprošenih skupno 70 EUR sredstev, pri popolnih podjetniških projektih pa skupno 40 EUR sredstev. Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih sredstev popolnih vlog, bi se tako kmetijstvu namenilo skupno 63,64 EUR (63,64% razpoložljivih sredstev), podjetništvu pa 36,36 EUR (36,36% razpoložljivih sredstev)). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. 8. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 208.000,00 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Regionalnega sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je delno odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 9. Postopek izbire Regionalnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči, ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 10. Spremljanje odobrenih projektov Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec je dolžan v roku 3 mesecev po roku za zaključek investicije Regionalnemu skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev. Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, se je sredstva kakorkoli odtujilo ali pa so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima Regionalni sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost