Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 3520-1/2007 Ob-29452/07 , Stran 7204
1. Predmet prodaje je nepremičnina, ki jo tvori: enosobno stanovanje, Majšperk 38, ki stoji na parc. št. 81/30, vl. št. 555/13, k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 11.E, v skupni izmeri 42,52 m2. Nepremičnina – stanovanje se nahaja v centru Majšperka v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. 2. Na javni dražbi za nakup nepremičnine – stanovanja lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. 3. Javna dražba bo potekala dne 14. 11. 2007 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. Izklicna cena nepremičnine znaša 26.439,97 EUR. Najnižji znesek višanja cene za nepremičnino na javni dražbi je 450,00 EUR. 4. S kupcem, najugodnejšim dražiteljem za nepremičnino, bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun prodajalca, odprtega pri UJP Slovenska Bistrica, št. 01269-0100017182. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Drugi pogoji: – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni kopiji, – dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za nepremičnino na podračun prodajalca, oprtega pri UJP Slovenska Bistrica, št. 01269-0100017182, – dražitelji morajo predložiti pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo, – izbran bo dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu, – uspešnemu dražitelju se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bo varščina vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec nepremičnine, – občina lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se bodo povrnili stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk, tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Marjanu Gorčenku, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za nepremičnino, je izključena, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti