Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29836/07 , Stran 7207
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110, faks 02/82-46-124. 2. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje Nepremičnina na podlagi zemljiškoknjižnega izpiska predstavlja parc. št. 424 njiva v izmeri 145 m2 in parc. št. 14/1.S dvorišče v izmeri 806 m2, stanovanjska stavba v izmeri 133 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 85 m2, vse pripisano pri ZKV št. 25 k.o. Lokovica. Stanovanjska stavba na podlagi cenitvenega poročila predstavlja pritličje v 81,33 m2 ter nadstropje v 107,87 m2, kar v skupni izmeri znaša 189,20 m2. Vsakokratno lastništvo predmetne nepremičnine ne upravičuje pravice do prejemanja rente oziroma kakršnekoli odškodnine zaradi bližnjega odlagališča in se v tem smislu vsakokratni lastnik predmetne nepremičnine tudi odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom. Nepremičnina je opremljena z napravami individualne komunalne rabe – javni vodovod, dovod elektrike, fekalna kanalizacija speljana v greznico, okolica ni urejena, dostop z lokalne ceste. Izklicna cena je 42.419,98 EUR. 3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 500 EUR. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od nakupa, organizator javne dražbe pa zadrži njegovo varščino. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v prostorih Občine Prevalje, sejna soba/II. nadstropje, dne 19. 11. 2007, ob 9. uri. 7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti naslov objekta), ki jo bodo dražili na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnine«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. 8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 15 dni, vse pravne osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko. Pred pričetkom javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in predložiti celotno številko računa za primer vračila kavcije. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške potrdila o namenski rabi zemljišča, stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 10. Informacije: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-114, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki. 11. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

AAA Zlata odličnost