Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Ob-29449/07 , Stran 7202
I. Predmet prodaje Predmet prodaje so nepremičnine stečajnega dolžnika Bar Dvorje Karolina Ferjan, s.p. – v stečaju, Dvorje 50, 4207 Cerklje na Gorenjskem, in sicer: – parc. št. 51, njiva v izmeri 180 m2 in sadovnjak v izmeri 48 m2, vl. št. 67, k.o. Preska, z lastninskim deležem do 1; – parc. št. 43/4, dvorišče v izmeri 68 m2, vl. št. 1377, k.o. Preska, z lastninskim deležem do 1; – parc. št. 42/1, stanovanjska stavba v izmeri 149 m2, dvorišče v izmeri 137 m2, vl. št. 1398, k.o. Preska, z lastninskim deležem do 1/3, ki so vse vpisane v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani, po najnižji prodajni ceni 15.000,00 EUR za celoto. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, v naravi predstavlja tretjino stanovanjske hiše v naselju Preska na naslovu Preška cesta 1, Medvode, s pripadajočim zemljiščem v zgoraj navedenih deležih. Pri nepremičnini vl. št. 1398, k.o. Preska je na podlagi darilne pogodbe z dne 20. 12. 1996 vknjižen užitek bivanja v stanovanjski hiši v korist Božič Andreje, Božič Džura in Božič Ivane, II. Pogoji za udeležbo na razpisu: 1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo z originalnim potrdilom o državljanstvu in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjeni izpisek iz sodnega registra ter tuje pravne in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti. Kupci ne morejo biti pravne osebe in fizične osebe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku 153. člena ZPPSL. 2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od objave v Uradnem listu RS, ponudba je pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto najkasneje 15 dni od objave v Uradnem listu RS. Če pade 15. dan na nedeljo, se izteče rok prvi naslednji delovni dan. 3. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo v zaprtih ovojnicah na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, s pripisom »St 50/2006 ponudba za nakup nepremičnin Bar Dvorje, Karolina Ferjan, s.p. – v stečaju, Dvorje 50, Cerklje na Gorenjskem – Ne odpiraj«. 4. Javno odpiranje prispelih ponudb bo dne 21. 11. 2007, ob 14. uri, na Okrožnem sodišču v Kranju, soba št. 12 (pritličje). 5. Pisne ponudbe morajo vsebovati priimek in ime ponudnika, njegov naslov oziroma firmo, fotokopijo osebnega dokumenta za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo, davčno številko, predmet nakupa, ponujeni znesek kupnine in rok plačila, skladno s pogoji razpisa, dokazilo o plačilu varščine in izjavo skladno iz 153. člena ZPPSL. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. 6. Ponudnik mora do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od določene najnižje prodajne cene nepremičnine, za katero bo konkuriral, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št.: 03128-1000753354, odprtega pri SKB Banki d.d. Ljubljana, s pripisom »varščina za razpis«. 7. Vplačana varščina se ne obrestuje in bo uspelemu ponudniku vračunani v kupnino, neuspelemu pa vrnjena v 8 dneh po naroku za odpiranje ponudb. 8. Pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno. Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni. Pri dveh ali več enakih ponudbah glede kupnine pa pri izbiri prednost kupec, ki bo na naroku za odpiranje ponudb pred sodiščem ponudil višjo ceno. Predkupno pravico pri nakupu nepremičnine imajo solastniki nepremičnine. 9. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po naroku za odpiranje ponudb, pri čemer si stečajni dolžnik pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe. Stečajni upravitelj bo ponudnike o izidu javnega zbiranja obvestil pisno. 10. Uspeli ponudnik je dolžan je v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati kupno pogodbo in kupnino plačati v celoti v naslednjih 15 dneh po podpisu pogodbe, ali predložiti stečajnemu upravitelju bančno garancijo prvovrstne domače ali tuje banke »na prvi poziv in brez ugovora« za višino razlike med plačano varščino in ponujeno kupnino, če je rok za plačilo daljši od 15 dni. Če ponudnik ne sklene pogodbe v danem roku ali ne plača kupnine v danem roku, varščina zapade stečajnemu dolžniku. 11. Kupec prevzame nepremičnine v last in posest po plačilu celotne kupnine ali predložitvi nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke, plačljivo »na prvi poziv in brez ugovora«. 12. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno« tako glede dejanskega, kot glede pravnega stanja nepremičnin. 13. V prodajno ceno posamezne nepremičnine ni vključen davek na promet z nepremičninami in stroški prenosa lastninske pravice, ki jih nosi kupec. Kupec pa je dolžan urediti vpis v zemljiško knjigo. 14. Prodaja nepremičnin se opravi z obremenitvijo nepremičnine za kupca, kot je navedeno v tretjem odstavku 1. točke. 15. Zainteresirani ponudniki si lahko ogledajo predmet prodaje in dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem na tel. 04/506-22-20, med 9. in 14. uro dopoldan, od ponedeljka do petka.

AAA Zlata odličnost