Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5012. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota, stran 13575.

Na podlagi 12. in 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 ZP-1 – UPB4) 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: mestne občine) ureja oglaševanje z reklamnimi objekti in napravami v obliki plakatov, transparentov, zastav, napisov, znakov, tabel, panojev, simbolov in vsemi drugimi objekti, ki vsebujejo reklamo ali obvestilo (v nadaljevanju: reklamni objekti).
Oglaševanje se glede na vrste reklamnih objektov izvaja kot gospodarska dejavnost ali kot oglaševanje za lastne potrebe.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
Reklamni objekti so stalni, začasni, prenosni in premični.
Stalni reklamni objekti so: jumbo panoji, svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne in svetlobne vitrine, reklamne table na drogovih javne razsvetljave, reklamni in plakatni stebri, reklamni napisi in transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov, reklamne in elektronske table, reklamne zastave.
Začasni reklamni objekti so transparenti in reklamni objekti iz drugega odstavka tega člena, če so na podlagi prvega odstavka 36. člena tega odloka postavljeni za določen čas.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni ulični panoji.
Premični reklamni objekti so: napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, zvočni objekti.
3. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na firmo, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno reklamo,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti in napravami,
– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obliki plakata na reklamni objekt,
– obvezne označbe so za trgovine: označba firme, označba sedeža – vpisanega v register, ime prodajalne in urnik obratovalnega časa, nameščene na zunanji strani prodajalne,
– obvezne označbe za gostinske lokale: označba vrste obrata in ime obrata, napisa morata biti v nočnem času osvetljena, ter urnik obratovalnega časa, na zunanji strani gostinskega lokala,
– obvezne označbe za obrtne dejavnosti: označba firme,
– obvezne označbe za gradbišča: tabla za označitev gradbišča predpisane dimenzije in vsebine.
4. člen
Vse označbe lastne firme na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne spadajo pod reklamne objekte.
Označbe firm drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, ki niso v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, razen obveznih označb, spadajo med reklamne objekte.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
5. člen
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na reklamnih objektih: jumbo panoji, svetlobni panoji in prikazovalniki, svetlobne vitrine, reklamne table na drogovih javne razsvetljave, reklamni in plakatni stebri, transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov.
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirani za to dejavnost.
Izvajalce oglaševanja, ki se izvaja z reklamnimi objekti iz prvega odstavka tega člena na javnih površinah ali površinah v lasti mestne občine, se izbere z javnim razpisom praviloma za obdobje 5 let ali več. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se določijo obveznosti in pravice izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
6. člen
Jumbo panoji
Jumbo panoji so standardnih dimenzij, velikosti 5,1 x 2,4 m in 4,0 x 3,0 m. Jumbo panoje ni dovoljeno nameščati v območja ožjega mestnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče.
Na območjih, kjer to dovoljujejo prostorske možnosti, se jumbo panoji postavljajo v parih po dva.
7. člen
Svetlobni panoji in prikazovalniki
Svetlobni panoji in prikazovalniki so vrsta reklamnih objektov enakih dimenzij kot jumbo panoji, kjer se reklama ali obvestilo izmenjuje v intervalih (svetlobni, vrtljivi pano). Lahko so stalno osvetljeni in vidni tudi ponoči.
Svetlobni panoji in prikazovalniki se postavljajo na poslovnih in trgovskih območjih, na območjih trgovskih centrov in v bližino pomembnejših prometnih križišč.
8. člen
Svetlobne vitrine
Svetlobne vitrine se postavljajo na območjih urbanih ureditev, na površine za pešce ali druge javne površine. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina pločnika je najmanj 2,0 m. Svetlobne vitrine so oblikovane po enotnem projektu.
9. člen
Reklamne table na drogovih javne razsvetljave
Reklamne table na drogovih javne razsvetljave so velikosti do 2,0 m2 in so oblikovane po enotnem projektu. Na teh reklamnih objektih se lahko namesti reklama ali obvestilo, ki usmerja k poslovnim subjektom.
10. člen
Reklamni in plakatni stebri
Na reklamne in plakatne stebre se lepijo ali nameščajo reklame in druga obvestila. Stebri so lahko tudi osvetljeni.
Reklamni in plakatni stebri so okrogli, tristrani ali druge oblike, premera do 2,0 m in višine do 3,0 m. Postavijo se na površine za pešce ali ob nje tako, da je zagotovljena zadostna širina preostalega prostega pločnika najmanj 2,0 m.
11. člen
Transparenti
Transparenti so kosi tkanine ali drugega materiala z napisi ali slikami za javno sporočanje ali reklamiranje. Nameščeni so pravokotno na cestišče ali ulico.
Transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 5,5 m nad voziščem. Dolžina transparenta ne sme biti večja od širine cestišča, višina pa največ 1,1 m. Izdelani morajo biti iz tkanine brez leska ter tako, da je izključeno poškodovanje ob vremenskih vplivih. Možna je postavitev transparentov tudi izven lokacij, določenih v grafičnem delu odloka, ob pogoju, da se s postavitvijo ne ogroža statične stabilnosti objektov in naprav, na katere so pritrjeni. Objekti in naprave, na katere se namestijo transparenti, morajo biti statično varni. Besedilo in druga vsebina mora biti grafično oblikovana s primerno velikostjo.
12. člen
Transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov
Transparenti velikih dimenzij so reklame, nameščene na fasado objektov. Največja velikost transparentov velikih dimenzij je 150,0 m².
2. Oglaševanje za lastne potrebe
13. člen
Oglaševanje za lastne potrebe pomeni oglaševanje izdelkov in storitev iz svoje registrirane dejavnosti. Reklamne objekte za oglaševanje za lastne potrebe, pod pogoji določenimi s tem odlokom, lahko postavijo in z njimi upravljajo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki.
Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja z reklamnimi objekti: reklamne in elektronske table, reklamni napisi na fasadah objektov, reklamne vitrine, mali svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne zastave, prenosni ulični panoji, napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, oglaševanje z zvočnimi objekti.
Reklamni objekti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za oglaševanje za lastne potrebe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na njihovih poslovnih zgradbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in so vidni ali slišni z javne površine. Lahko so postavljeni tudi na javnih površinah, vendar samo, če ni na teh lokacijah v neposredni bližini možnosti oglaševanja z drugimi vrstami reklamnih objektov.
14. člen
Reklamne in elektronske table
Reklamne table so plošče, na katerih je nameščena reklama ali obvestilo za firmo, izdelek ali dogodek. Elektronske table so po vsebini in obliki reklamne table, kjer je obvestilo osvetljeno. Največja dovoljena velikost reklamnih in elektronskih tabel je 6,0 m², lahko so prosto stoječe ali pritrjene na steno.
15. člen
Reklamni napisi na fasadah objektov
Reklamni napisi na fasadah objektov so napisi ali reklamne slike, ki tvorijo sestavni del fasade objekta.
Slikovno ali pisno se lahko obdelajo fasade poslovnih objektov ali deli elementov fasade, če so upoštevane kvalitete arhitekture fasade. Niso dovoljene slikovno ali pisno obdelane stene na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, ki imajo izključno reklamni značaj. Največja velikost reklamnih napisov je 20,0 m².
16. člen
Reklamne vitrine
Reklamne vitrine so vitrine, v katerih je razstavljeno blago, reklama ali drugi izdelki.
Reklamne vitrine se postavljajo v območja urbanih ureditev, na površine za pešce ali druge javne površine, na površine pred poslovnimi stavbami in na območju avtobusne postaje. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina pločnika je najmanj 2,0 m.
Reklamne vitrine so velikosti 1,0 x 2,0 m in višine največ do 2,0 m.
Vitrine, nameščene na stenah javnih kulturnih ali drugih objektov so lahko tudi osvetljene.
17. člen
Mali svetlobni panoji in prikazovalniki
Mali svetlobni panoji ali prikazovalniki so velikosti do 6,0 m². Postavljajo se na poslovnih in trgovskih območjih, na območjih trgovskih centrov in v bližino pomembnejših prometnih križišč.
18. člen
Reklamne zastave
Reklamne zastave so kos tkanine ali drugega materiala z napisom reklame, firme, blagovne znamke, dejavnosti in podobno. Reklamne zastave so velikosti do 5,6 m² in se lahko postavljajo na javnih površinah, objektih in funkcionalnih zemljiščih poslovnih objektov na lastnih nosilcih (drogovih).
19. člen
Prenosni ulični panoji
Ulični panoji so prenosni panoji manjših dimenzij, ki so postavljeni za namen obveščanja in reklamiranja blaga ali storitev v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov.
Enostranski ali dvostranski ulični panoji, velikosti do 2,0 m², se postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev najmanj 2,0 m.
Ulične panoje, prirejene temu namenu, lahko ob prireditvah, kot so sejmi, zborovanja in podobno, prenašajo tudi ljudje.
20. člen
Napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih
Na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, se lahko nameščajo napisi lastnih firm družb in samostojnih podjetnikov posameznikov in se ne štejejo za reklamne objekte.
Napisi drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov nameščenih na teh vozilih, spadajo med reklamne objekte.
Na javnih prevoznih sredstvih (avtobusih) v lasti družb ali samostojnih podjetnikov s sedežem v mestni občini, se lahko oglašuje na obeh bočnih in zadnji, ne pa tudi na sprednji strani vozila.
21. člen
Zvočni objekti
Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene oziroma dovoljene s strani pristojnega organa. Oglaševanje se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega avtomobila, vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila.
Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora opravljati v skladu s tovrstnimi normativi in standardi (v okviru mejnih vrednosti za bivalno okolje).
IV. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
22. člen
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi na mestih, določenih v grafični prilogi, ki je sestavni del odloka in na mestih, ki jih določajo posamezno sprejeti prostorski akti, ki so na vpogled na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne občine.
Grafično prilogo sestavlja grafični prikaz območij in opis v tabelah, kjer je dovoljena postavitev stalnih, začasnih in prenosnih reklamnih objektov ter služi kot podlaga za določitev mikrolokacije reklamnega objekta, ki jo določi mestna uprava. Pred določitvijo mikrolokacije je potrebno izdelati elaborat o postavitvi reklamnega objekta, katerega se predloži v obravnavo pristojnemu odboru mestnega sveta.
23. člen
Reklamne objekte na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota postavljajo in z njimi upravljajo v skladu s tem odlokom ter v skladu s prostorskimi akti, kateri veljajo na določenem območju, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalci), ki so pridobile to pravico na podlagi pogodbe z mestno občino ali soglasja.
Reklamne objekte na območju Mestne občine Murska Sobota na površinah, ki niso javne površine in last Mestne občine Murska Sobota, lahko postavljajo in z njimi upravljajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalci), v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na določenem območju.
Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja stalnega reklamnega objekta, ga mora izvajalec odstraniti v roku 8 dni. Začasni ali prenosni reklamni objekt mora izvajalec odstraniti v roku 2 dni po prenehanju pravice. Kolikor se reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku, ga na stroške izvajalca odstrani pooblaščena organizacija mestne občine.
24. člen
Izvajalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati.
Na okviru oziroma robu stalnega reklamnega objekta mora biti na vidnem mestu označena firma oziroma ime izvajalca.
V. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
25. člen
Prosto stoječih reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemoma se dovoli le postavitev začasnih,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– v varovalnem pasu kategoriziranih cest, razen če se za postavitev pridobi soglasje oziroma dovoljenje upravljavca ceste,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja,
– spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
26. člen
Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega 1/2 površine fasade.
27. člen
Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, oken, zidov, ograj ob stanovanjskih hišah, gradbiščnih ograj in podobno.
Prepovedano je trositi propagandni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
28. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov ali uporabnikov objekta ob upoštevanju estetskih kriterijev.
VI. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
29. člen
Oblika in dimenzija posameznih tipskih reklamnih objektov je podana v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Največja višina prosto stoječe reklamne table ne sme presegati 1,7 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3,0 m. Višina spodnjega roba prosto stoječega jumbo panoja, svetlobnega panoja in reklamne zastave znaša najmanj 2,4 in največ 2,6 m, merjeno od tal (raven vozišča javne ceste).
30. člen
Na enem mestu (lokaciji) je lahko postavljenih več reklamnih objektov, ki morajo biti ločeni med seboj.
31. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice.
VII. IZDAJANJE DOVOLJENJ
32. člen
Za postavitev reklamnih objektov ob javnih cestah in poteh je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, če le-ta posega v varovalni pas ceste ali vpliva na prometno varnost. Če je upravljavec ceste občina ali če se postavitev reklamnega objekta nanaša na območje ob državni cesti znotraj naselja, izda mestna uprava Mestne občine Murska Sobota soglasje za postavitev ob upoštevanju predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
S soglasjem se določi rok za postavitev reklamnega objekta. Če izvajalec v predpisanem roku ne postavi reklamnega objekta, soglasje preneha veljati.
33. člen
Soglasje mestne občine se poda za določen čas oziroma največ za eno leto, razen za reklamne objekte za oglaševanje, ki se opravlja kot gospodarska dejavnost, se soglasje izda praviloma za čas 5 let ali več, oziroma za čas trajanja pogodbenega razmerja.
Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota lahko soglasje iz prvega odstavka prejšnjega člena prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, izgradnja komunalnih objektov ali naprav, če reklamni objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno vzdrževan ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja. S preklicem soglasja se določi rok in ostali pogoji za odstranitev reklamnega objekta.
34. člen
Mestna občina odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, če nameravana postavitev reklamnega objekta ni zajeta v grafični prilogi ali če je nasploh v nasprotju z določili tega odloka.
35. člen
Pred postavitvijo reklamnega objekta je potrebno plačati občinsko takso po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota.
VIII. ODSTOPANJA
36. člen
Izjemoma je možno postaviti reklamne objekte na javnih površinah izven lokacij, določenih v grafičnem delu odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo mesto in okolico) ob splošnih pogojih iz tega odloka.
Kadar je potrebno stalne reklamne objekte odstraniti zaradi spremembe prostorskega akta ali drugih posegov v prostor, lahko določi mestna občina na podlagi izdelanega urbanističnega mnenja nove nadomestne lokacije v skladu s tem odlokom.
Reklamne objekte, s katerimi se opravlja oglaševanje kot gospodarska dejavnost, reklamne objekte za lastne potrebe je dovoljeno postaviti izven lokacij, določenih v grafični prilogi odloka, če postavitev ni v nasprotju s 25. in 26. členom tega odloka in če se s to postavitvijo bistveno ne spreminjajo smernice oziroma območja, določena v grafični prilogi. Za takšno postavitev je potrebno pridobiti pozitivno urbanistično mnenje pristojnega oddelka mestne občine in soglasje iz prvega odstavka 32. člena tega odloka.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in služba komunalnega nadzora mestne občine.
Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi reklamnih objektov, če ugotovi,
– da stranka oglašuje ali reklamira brez soglasja iz 32. člena odloka,
– da stranka oglašuje v nasprotju z 31. členom odloka,
– da ni prijavila taksne obveznosti po določilih odloka o občinskih taksah,
– da ne plačuje občinske takse.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
Če zavezanec reklamnih objektov ne odstrani oziroma si v roku ne pridobi dovoljenj in soglasij, jih odstrani na njegove stroške s strani mestne občine pooblaščena organizacija.
X. GLOBE
38. člen
Z globo 830 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
3. če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
4. kdor stalne in prenosne objekte postavlja tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz okolja,
5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalne in začasne reklamne objekte brez dovoljenja pristojnega organa oziroma soglasja mestne občine,
6. kdor postavi prenosne reklamne objekte brez soglasja mestne občine,
7. kdor namešča reklame ali napise o poslovni dejavnosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter ne upoštevajo fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti reklamne table, brez dovoljenja, za druge tovrstne reklame ali napise pa brez priglasitve pristojnemu organu,
8. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklame plakate in transparente. Če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, reklame in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne odstranijo v predpisanem roku,
9. kdor poškoduje reklamne objekte.
Z denarno kaznijo do 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih upravnih dovoljenj, si mora investitor pridobiti ustrezno soglasje mestne občine, za stalne in začasne reklamne objekte pa tudi dovoljenje pristojnega organa, najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Javni razpisi po tem odloku se morajo opraviti vsaj dva meseca pred potekom veljavnosti izdanih soglasij oziroma dva meseca pred potekom obdobja, za katero je sklenjena pogodba.
40. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/02 in 112/05).
41. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0035/2007-189
Murska Sobota, dne 18. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti