Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

Št. 100-54/2007 Ob-29674/07 , Stran 7211
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB3) (Uradni list RS, št. 63/07) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev na delovnem mestu: svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih Svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Svetovalec III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga mora opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja); – aktivno obvladovanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Željena znanja in izkušnje: – obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi, – poznavanje zakonodaje na področju gospodarskih javnih služb in javnih naročil, – znanje svetovnega tujega jezika. Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; 4. izjavo kandidata, da – je državljan Republike Slovenije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Javni natečaj se objavi v Uradnem listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Brežice. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni natečaj Svetovalec za pravne zadeve – ne odpiraj«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obravnavane bodo le popolne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).

AAA Zlata odličnost