Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27088/07 , Stran 7164
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01045 z dne 28. 9. 2007 pri subjektu vpisa PARADISO HOTELI Gostinstvo in turizem d.o.o., sedež: Dijaška ulica 18, 5220 TOLMIN, vpisanem pod vložno št. 1/02808/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preračuna osnovnega kapitala in poslovnega deleža v EUR, spremembe zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 5707226 Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: STOJANOVIC STEVAN, 2899 Agoura rd., WESTLAKE VILLAGE, KALIFORNIJA, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 2006. Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist VUKUŠIČ DRAŽEN, Bevkova ulica 2, 5220 TOLMIN, razrešitev: 25. 7. 2007, zastopa družba z omejitvijo odtujevanja in obremenjevanja nepremičnin. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 25. 7. 2007.