Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-26866/07 , Stran 7161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/02447 z dne 27. 9. 2007 pri subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN JARENINA, sedež: Jareninski dol 26, 2221 JARENINA, vpisanem pod vložno št. 1/00327/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov s temile podatki: Matična številka: 5088844 Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravnatelj OBERŠKI ŽELJKO, Jareninski Vrh 38 a, 2221 JARENINA, razrešitev: 2. 9. 2007; ravnatelj MLAJ ESTER, POD NADVOZOM 10, 2312 OREHOVA VAS, imenovanje: 3. 9. 2007, zastopa kot v.d. ravnatelj do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja za v.d. direktorja.