Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-24156/07 , Stran 7161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/02323 z dne 30. 8. 2007 pri subjektu vpisa WEBO MARIBOR dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o., sedež: ULICA HEROJA JEVTIČA 11, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/10814/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala družbe in poslovnih deležev iz SIT v EUR in družbene pogodbe s temile podatki: Matična številka: 1510606 Osnovni kapital: 8.763 EUR Ustanovitelji: PREDIKAKA UROŠ, Podova 24, 2327 RAČE, osnovni vložek: 2.086,47 EUR, ne odgovarja, vstop: 7. 3. 2000; WEBO dekontaminacija oprema in proizvodi d.o.o. Ljubljana, Kardeljeva ploščad 11a, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 6.676,53 EUR, ne odgovarja, vstop: 7. 3. 2000. Razno: Vpiše se sprememba Družbene pogodbe opr. št. SV 1455/2007 z dne 27. 8. 2007.