Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27868/07 , Stran 7148
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/00606 z dne 6. 6. 2007 pod št. vložka 1/03286/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5617359 Firma: KING trgovina in storitve, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: HLEBCE 13 A, 4248 LESCE Osnovni kapital: 2.646.000 SIT Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: DERLINK ROMAN, HLEBCE 13A, 4248 LESCE, osnovni vložek: 2.646.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1992. Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.