Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-26820/07 , Stran 7153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/09784 z dne 27. 9. 2007 pri subjektu vpisa DOLENJSKI KABEL, družba za informacijske storitve d.o.o., sedež: Tivolska 50, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/39068/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naziva družbenika in sprememba zastopnika s temile podatki: Matična številka: 5782465 Ustanovitelji: LJUBLJANSKI KABEL d.d., Tivolska 50, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 62.457.839,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 2003. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOČILA MARKO, Breznica 45, 4274 ŽIROVNICA, razrešitev: 10. 8. 2007, mandat traja 1 leto; direktor ARNUŠ SILVO, Štihova ulica 15, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 8. 2007, zastopa samostojno.