Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

658. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
659. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
660. Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
661. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
662. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
663. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
664. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji

Drugi akti

665. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016–junij 2017 (DeUDIEU1617)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

719. Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj

Odloki

720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Sklepi

721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija

MINISTRSTVA

666. Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja
667. Pravilnik o merilnih instrumentih
668. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
669. Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
670. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2016
671. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
672. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
673. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2016

SODNI SVET

674. Razpis volitev članov Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem, Okrožnega sodišča na Ptuju in Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

675. Akt o spremembi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
676. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
677. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
678. Navodilo o prenehanju veljavnosti navodil za izvajanje statističnih raziskovanj na področju prašičereje, govedoreje, ovčereje in kozjereje
679. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

680. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016
681. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
682. Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
683. Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa

OBČINE

Ajdovščina

684. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Celje

685. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu
715. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dolgo polje vzhod 2

Črenšovci

686. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci

Črnomelj

687. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

688. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dobrepolje
689. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

690. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del)
691. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

716. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2

Kobarid

692. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2016
693. Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
694. Odlok o dopolnitvi Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Kobarid
695. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2015–2020

Ljubljana

696. Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
697. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo 428 Tomačevo
698. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

699. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016
700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Log - Dragomer
701. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016

Miren-Kostanjevica

702. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 604/3 in 604/5, obe k.o. 2318 – Bilje
703. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1578/1 in 1578/3, obe k.o. 2329 – Nova vas

Moravske Toplice

704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
705. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–2020
706. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Pivka

717. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Pivka

Postojna

718. Odlok o turistični taksi v Občini Postojna

Puconci

707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.

Rogaška Slatina

708. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero

Sežana

709. Sklep o podaji soglasja k povišanju cen storitev čiščenja odpadne vode na čistilni napravi Sežana
710. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (k.o. Štorje)
711. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (k.o. Kozlje)

Šentjur

712. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1

Škofljica

713. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofljica za programsko obdobje 2015–2020

Zagorje ob Savi

714. Sklep o izdaji soglasja k ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu«

POPRAVKI

722. Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti