Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1605/16, Stran 593
Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US,) in 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode« (Uradni list RS, št. 88/15) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri – raven 7;
– sedem let delovnih izkušenj;
– strokovno poznavanje področja delovanja javnega zavoda;
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. Program poslovnega in programskega razvoja Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode za obdobje petih let, s katerim kandidat izkazuje strokovno poznavanje področja delovanja javnega zavoda;
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo, po soglasju Občinskega sveta Občine Medvode, s strani Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode imenovan za dobo petih let. Nastop dela bo predvidoma 1. julija 2016.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na razpis – direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode – Ne odpiraj!«, na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Javnega zavoda Sotočje Medvode.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Katarina Galof, tel. 031/800-900 in e-naslov: katarina.galof@yahoo.com.
Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo 
in mladino Medvode 

AAA Zlata odličnost