Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

701. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016, stran 2412.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 9. redni seji dne 24. 2. 2016 sprejel
L E T N I  N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
740
Območja stanovanj-zemljišče 
za gradnjo
parc. št. 708/3
Ocenjena vrednost 
83,33 EUR/m2
61.664,00
LOG
P2
Občina Log - Dragomer
45
Območja stanovanj 
(gradbena parcela)
Del. parc. št. 2021
Ocenjena vrednost 
75,00 EUR/m2
1996
3.375,00
LOG
P3
Občina Log - Dragomer
881
Območja stanovanj-zemljišče za gradnjo
parc. št. 627/12; 627/18; 627/19
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
88.100,00
LOG
SKUPAJ 
(prodaje)
153.139,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK 
EUR
O1
1237
Območja stanovanj
41/42 (32 m2); 40/8 (394 m2); 35/35 (151 m2); 37/10 (660 m2)
Ocenjena 
vrednost 
16 EUR/m2
19.792,00
LOG
O2
Odkup zemljišč za potrebe izgradnje/ureditve zbiralnice odpadkov
Ocenjena vrednost 
5.000,00
LOG
O3
Območje Občine Log – Dragomer
Ocenjena vrednost 
30.000,00
LOG
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
54.792,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
MENJAVA
M1
Občina Log - Dragomer 
(2025/7, 1357/3, 1357/8, 2025/2, 1322/8)
2025/7 (256 m2); 1357/3 (176 m2); 1357/8 (8 m2); 2025/2 (50 m2); 1322/8 (27 m2); 1294/1 (300 m2); 1367/8 (1209 m2) in 1324/1 (25,10 m2)
2025/7 (79 % območja stanovanj in 21 % najboljša kmet. zemlj.); 1357/3 (območja stanovanj);1357/8 (80 % območja stanovanj in 20 % najboljša kmet. zemlj.); 2025/2 (22 % območja stanovanj in 78 % območja gozdnih zemljišč); 1322/8 (območja stanovanj); 1294/1 (območja stanovanj) 1367/8 (2 % območja stanovanj in 98 % športni centri) in 1324/1 (najboljša kmet. zemlj.)
2025/7, 1357/3, 1357/8, 2025/2, 1322/8 in 1294/1
za 1367/8 in 1324/1
Ocenjena vrednost 
1996
6.665,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
6.665,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
STAVBNA PRAVICA
SP 1
Občina Log - Dragomer 
600/3 1614 m2; 601/10 730 m2; 601/12 502 m2
Območja centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo
600/3, 601/10, 601/12
Ocenjena vrednost/ob pripravi investicijske dokumentacije
1996
0,00
LOG
SKUPAJ 
(SP)
0,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2016 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2015
Dragomer, dne 24. februarja 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost