Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 5100-5/2016-1 Ob-1644/16, Stran 568
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola desetega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (26. 6. 2014, Ljubljana), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2017-2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2018.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 10. 5. 2016 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2017–2018 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 10. 5. 2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v Ljudski republiki Kitajski: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske republike Kitajske, spletna stran: http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Ms. SUN Xueping (tel: 086/10/588-813-72, e-mail: sunxp@most.gov.cn).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-24, z dne 25. 1. 2016. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo konec leta 2016.
Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge projektov, ki jih bo v sofinanciranje predlagalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske in ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem v Republiki Sloveniji.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2018 znaša okvirno 120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2017-2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 10. 5. 2016 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2016) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika
oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2017–2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 10. 5. 2016, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 10. 5. 2016, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 5. 2016 (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 5. 2016 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, po tel. 01/400-59-24 vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti