Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1612/16, Stran 594
Svet zavoda, Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi tega razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja/ico.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo priporočena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in priložiti kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Trbovlje 

AAA Zlata odličnost