Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

718. Odlok o turistični taksi v Občini Postojna, stran 2433.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 2. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Postojna 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina in oprostitve plačil turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse na območju Občine Postojna.
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja turizma (v nadaljevanju: pristojni občinski organ), kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
2. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Postojna in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
3. člen 
Za »nastanitveni objekt« se štejejo hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje, in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.
4. člen 
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 2. člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.
III. VIŠINA IZRAČUNA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
Višino turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo veljavne točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
Število točk za izračun turistične takse na območju Občine Postojna je naslednje:
– v mestu Postojna 11 točk
– v ostalih krajih 6 točk.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz četrte alineje prvega odstavka tega člena odloči občinska uprava, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 3 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:
– podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;
– podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa;
– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.
Plačila turistične takse so, po postopku in na način iz prejšnjega odstavka, oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Postojna. Porabijo pa se za načrtovanje, organiziranje in izvajanje aktivnosti in projektov spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Postojna.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE TER OBVEZNE EVIDENCE IN POROČANJE 
8. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občine Postojna, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za storitev za prenočevanje.
9. člen 
Turistično takso iz 5. člena tega odloka so osebe iz prejšnjega člena dolžne nakazati na poseben račun Občine Postojna, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Prav tako so v tem roku dolžne pristojnemu občinskemu organu in pristojnemu davčnemu organu predložiti mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani občine, ki vsebuje:
– podatke o osebah iz 8. člena tega odloka;
– obdobje, na katerega se poročilo nanaša;
– nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve);
– število prihodov in prenočitev turistov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihov narodnosti);
– znesek obračunane in pobrane turistične takse;
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve plačila turistične takse;
– druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.
Mesečno poročilo so osebe iz prejšnjega člena dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
10. člen 
Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci turistov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti, poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve iz 6. člena tega odloka.
11. člen 
Nakazilo turistične takse mora vsaka oseba iz drugega odstavka 2. člena in 8. člena izvesti na način, ki je opredeljen v obrazcu mesečnega poročila oziroma odločbi.
12. člen 
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane oziroma z odločbo odmerjene turistične takse v roku, ki je določen v 9. členu tega odloka, je dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.
13. člen 
Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne mesečno poročilo posredovati na enega izmed naslednjih načinov:
1. fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
2. po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE 
14. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tudi pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
Z globo 835,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 210,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 415,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter z globo 250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlokom;
– ne poda mesečnega poročila na predpisanem obrazcu;
– poda pomanjkljivo poročilo o obračunani turistični taksi;
– ne nakazujejo turistične takse v skladu z 9. členom tega odloka;
– ne vodijo evidence v skladu z 9. členom tega odloka.
IX. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE 
16. člen 
Prisilna izterjava turistične takse se izvaja po postopku, ki ga določa Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Za vodenje postopkov izterjave je odgovoren pristojni občinski organ.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Za vprašanja, ki se nanašajo na turistično takso in jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Postojna (Uradne objave, št. 78/1998 in 76/2012).
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2016
Postojna, dne 2. marca 2016
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost