Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 1220-0001/2016-202 Ob-1621/16, Stran 584
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016, objavljamo
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016, in sicer:
A programi: Pomoči v obliki plačevanja položnic, prehrambenih paketov in oblačil.
B programi: Razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim občanom.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in, da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
A) Pomoči v obliki plačevanja položnic, prehrambenih paketov in oblačil
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom Občine Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30 točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk.
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
B) Razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim občanom:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom Občine Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim občanom – 30 točk,
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa:
– v program je vključena do 1 organizacija – 5 točk,
– v program so vključene do 3 organizacije – 10 točk,
– v program je vključenih nad 5 organizacij – 20 točk.
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov je
Za A programe: 16.000 €.
Za B programe: 9.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja 2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2016.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 30. 3. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 31. 3. 2016, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti, Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www. ravne.si od petka, 11. 3. 2016.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti