Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 014-0004/2016-202 Ob-1623/16, Stran 587
Javni razpis 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2016.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture, športa, socialnega in zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa znaša v skupni višini 6.707 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2016.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 11. 4. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi splošnega značaja – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 13. 4. 2016 ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.ravne.si od vključno petka, 11. 3. 2016;
12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, ki so priloga k razpisni dokumentaciji;
13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja;
14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije;
15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM: 031/384-137.
16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov;
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost