Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1611/16, Stran 598
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija o postopku pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone Brezina in na območju Obrtne cone Dobova.
2.1 Območje Industrijsko poslovne cone Brezina je prostorsko urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36/13.
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.1.1 Gradbena parcela z oznako A2/1, površine 5838 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/25, površine 428 m², št. 75/10, površine 305 m², št. 77/29, površine 209 m², št. 67/4, površine 52 m² in št. 75/8, površine 4844 m², vse k.o. 1281 – Šentlenart. Izklicna cena: 113.316,00 EUR.
2.1.2 Gradbena parcela z oznako A2/2, površine 5870 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/23, površine 4725 m², št. 77/18, površine 285 m² in št. 75/5, površine 860 m², vse k.o. 1281 – Šentlenart. Izklicna cena: 113.937,00 EUR.
2.1.3 Gradbena parcela z oznako A2/3, površine 5543 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/21, površine 4423 m² in št. 68/36, površine 1120 m², obe v k.o. 1281 – Šentlenart. Izklicna cena: 107.590,00 EUR.
2.2 Območje Obrtne cone Dobova je prostorsko urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89/11.
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.2.1 Gradbena parcela z oznako GP 11, površine 2512 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/17, površine 242 m², št. 703/10, površine 625 m², št. 704/12, površine 386 m², št. 702/4, površine 263 m², št. 703/3, površine 584 m² in št. 704/5, površine 412 m², vse k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena: 44.915,00 EUR.
2.2.2 Gradbena parcela z oznako GP 12, površine 2403 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/20, površine 240 m², št. 702/22, površine 437 m², št. 700/8, površine 950 m² in št. 701/6, površine 776 m², vse k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena: 42.966,00 EUR.
2.2.3 Gradbena parcela z oznako GP 13, površine 2617 m², sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/21, površine 214 m², št. 702/23, površine 210 m², št. 700/9, površine 512 m², št. 701/7, površine 465 m², št. 703/4, površine 584 m², št. 704/6, površine 409 m² in št. 702/5, površine 223 m², vse v k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena: 46.792,00 EUR.
2.2.4 Gradbena parcela z oznako GP 14, površine 2736 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 700/6, površine 1083 m², št. 701/5, površine 964 m², št. 702/10, površine 298 m² in št. 702/24, površine 391 m², vse v k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena: 48.920,00 EUR.
2.2.5 Gradbena parcela z oznako GP 15, površine 2226 m², sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/19, površine 157 m², št. 702/7, površine 223 m², št. 702/25, površine 19 m², št. 703/12, površine 511 m², št. 703/6, površine 641 m², št. 704/14, površine 327 m² in št. 704/8, površine 348 m², vse v k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena: 39.801,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1 Navedene izklicne cene nepremičnin navedenih pod točko 2.1 in 2.2 ne vključujejo 22 % DDV in komunalnega prispevka kot tudi ne ostalih pristojbin, nastalih po nakupu na strani investitorja. DDV se prišteje k ponujeni ceni in ga kupec plača po izstavljenem računu. Kupca po tem razpisu bremenijo še stroški notarske overitve in zemljiškoknjižnega prepisa.
3.2 Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 Kupec je dolžan začeti z dovoljeno gradnjo v roku treh let po sklenitvi prodajne pogodbe, sicer lahko Občina Brežice, razen v primeru višje sile, zaradi kršitve tega roka zahteva od lastnika enkratni denarni znesek v višini 10 % prodajne cene nepremičnine.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega zbiranja ponudb
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine najmanj v višini 10 % ponujene cene za posamezno nepremičnino in v roku podajo ponudbo za to isto nepremičnino z vsemi zahtevanimi listinami.
4.1 Varščina se plača na račun Občine Brežice, št.: 01209-0100008385 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin_____ (oznaka gradbene parcele npr. A2/1 ali GP 11,….)«.
4.2 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 10. ure dne 1. 4. 2016, s pripisom na sprednji strani »478-1/2016; Ponudba za nakup nepremičnin zap. št.____ (prepišite iz druge točke –npr. 2.1.1, 2.2.1, …) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež,
– navedbo gradbene parcele, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne in
– navedbo številke bančnega računa za primer vračila varščine.
4.4 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine:
– originalno potrdilo o plačilu varščine,
– poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih pet let, za katerega je priporočljivo, da vsebuje tudi podatek o predvidenem številu novih zaposlitev s pogodbo o zaposlitvi za določen in nedoločen čas ter terminski plan zagona dejavnosti,
– dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe star največ 30 dni ali priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– original potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe staro največ 30 dni,
– original potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR in
– pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
4.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 7. 2016.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo pravočasne, popolne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
5.2 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane, prav tako ne ponudbe tistih ponudnikov, ki na dan odpiranja ponudb ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v višini 50 eur ali več.
5.3 Osnovno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi najvišje ponujene cene in poslovnega načrta, izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja, pri čemer za začetno izklicno ceno določi ceno, ki jo je v svoji ponudbi ponudil najugodnejši ponudnik. Najnižji znesek višanja cene je v takem primeru 500,00 eurov.
5.5 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.6 Ponudnikom bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika vročen v 8 dneh po odpiranju ponudb. Neizbranim bo v 30 dneh po izdaji sklepa o izbiri, vplačana varščina brez obresti vrnjena.
6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 30 dneh od izdaje računa na račun Občine Brežice, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. kar posledično pomeni da je, kolikor kupnina ni plačana v postavljenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-23 (Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini oziroma pogojih gradnje na tel. 07/620-55-73 (Tanja Zupan) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4. 2016 ob 12. uri na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost