Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1594/16, Stran 590
Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, na podlagi sklepa 8. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 29. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidati/ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju izobrazbenih in drugih pogojev priložiti k prijavi še potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku in program vodenja šole.
Od kandidata/ke se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželeno, da kandidati/ke priložijo kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Delovno razmerje z imenovanim kandidatom/ko se sklene za določen čas, za čas mandata, ki traja 5 let. Kolikor bo izbran prijavljen kandidat/ka, ki je že zaposlen/a v šoli, bo sprejet/a za opravljanje funkcije ravnatelja/ice za mandatno dobo petih let, s tem da ohrani že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Predvideni začetek dela bo dne 28. 8. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, program vodenja šole, izpis o nekaznovanju iz kazenske evidence ter kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu šole do 12. ure zadnji dan roka.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 

AAA Zlata odličnost