Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1617/16, Stran 545
II. javni razpis 
Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016
1. Izvajalec: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Predmet produkta – mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja.
Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011).
Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011), ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote je za prijavne roke do 10. 4. 2016 izkaz poslovnega izida za leto 2014 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2014. Za podjetja, ustanovljena v letu 2015 ali 2016, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za prijavne roke od 10. 5. 2016 naprej sta podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote izkaz poslovnega izida za leto 2015 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2015. Za podjetja, ustanovljena v letu 2016, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo,
– Ladjedelništvo, 
– Proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura. 
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11, 39/13 in 56/13) in Uredbo 651/2014.
Javni razpis ne podpira projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki niso dovoljene.
Za podjetje se šteje, da je v težavah (ZPRPGDT):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja
Produkt P7 sop 2016 ne podpira podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– ki ima neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziroma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1 in P1 TIP (garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
3.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oziroma s predložitvijo pogodb s kupci);
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
– bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB8 (upoštevana bonitetne ocene od SB1 do SB8, pri čemer SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno); za podjetja ustanovljena v letu 2016, ki še ne morejo pridobiti S.BON obrazca oziroma podjetja, za katera AJPES ne izdeluje S.BON obrazca, se ta pogoj ne upošteva;
– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
– realno načrtovati pozitivni denarni tok za naslednja 3 leta.
3.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 1.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.
Obrestna mera, zavarovanje in ročnost kredita:
Pogodbena fiksna obrestna mera
Minimalno zavarovanje kredita:
Ročnost kredita
2,00 % p.a.
– 5 menic podjetja in
– osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1:1.
do 5 let
3,00 % p.a.
– 5 menic podjetja in
– zastava terjatev iz projektnih pogodb v ustrezni ročnosti in višini glede na kredit
do 5 let
5,00 % p.a.
– 5 menic podjetja
do 5 let
Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.
3.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega1 za polni delovni čas, kolikor uveljavlja strošek dela kot upravičen strošek na projektu, kar se preverja z izjavo o zaposlenih.
1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
Kredit se črpa za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2016 do vključno 15. 10. 2016. Roki črpanja za posamezni prijavni rok so določeni pod. tč. 7.
Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali lizing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem več kot 25 %.
Kadar družinski član2 prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
2 Člani družine; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji.
4. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.
Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu z njegovimi cilji;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so stroški:
Stroški oseb, zaposlenih na projektu
1. stroški plač in druga povračila stroškov dela za osebe, zaposlene na projektu;
Stroški storitev
2. stroški storitev se morajo nanašati na vsebino projekta in jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe (torej niso povezane z upravičencem), predstavljajo pa npr. naslednje stroške:
– svetovalne storitve,
– projektno vodenje in koordinacija projekta (lahko že ob prijavi na razpis itd.) s strani tretjih oseb, ki niso povezane z upravičencem, imajo pa ustrezne izkušnje, ali s področja mentoriranja/svetovanja/coachinga na področju socialnega podjetništva, ali da je ustanovil/ vodil socialno podjetje, ali da ima izkušnje z doseganjem družbenih učinkov,
– prevajalske storitve,
– storitve izobraževanja in usposabljanja,
– svetovanja s področja IKT,
– administrativno tehnične storitve,
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil,
– storitve s področja informiranja in obveščanja javnosti (npr. stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic, oglasi, objave, spletne strani itd.).
Posredni stroški
3. posredni stroški v pavšalnem znesku, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov in opreme ipd.) v skupni vrednosti do 15 % neposrednih upravičenih stroškov oseb, zaposlenih na projektu (stroškov iz točke 1) in stroškov storitev (stroškov iz točke 2).
Stroški opreme
4. stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov (dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega sklada za regionalni razvoj);
Stroški amortizacije
5. stroški amortizacije sredstev, ki se amortizirajo in so upravičeni izključno za čas trajanja projekta, če pri pridobitvi teh sredstev niso bila uporabljena javna sredstva.
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev, povratni davek na dodano vrednost ter obresti na dolgove.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju Republike Slovenije.
Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do vključno 15. 10. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga, 
c. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida skladna z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES. Za prijavne roke do 10. 4. 2016 se priloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2014 in 2013, za prijavne roke od 10. 5. 2016 naprej se priloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2015 in 2014. Za podjetja ustanovljena v letu 2016 in podjetja, katera niso zavezana k oddaji bilanc na AJPES, se ta del vsebine vloge ne upošteva;
3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge):
S.BON-1 AJPES. Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do 10. 4. 2016 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2014. Za prijavni rok od 10. 5. 2016 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2015. Za podjetja ustanovljena v letu 2016, ki še ne morejo pridobiti S.BON obrazca oziroma podjetja, za katera AJPES ne izdeluje S.BON obrazca, se ta del vsebine vloge ne upošteva.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje splošnih in osnovnih pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7 SOP 2016«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
7. Roki za predložitev vlog, črpanje kredita in nastanek upravičenih stroškov
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge: 31. 3. 2016, 10. 4. 2016, 10. 5. 2016, 10. 7. 2016 in 10. 9. 2016, s skrajnim rokom črpanja kredita 10. 10. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov 15. 10. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 10. 9. 2016, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
– zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin,
– vključitev širše družbene skupnosti v izvedbo projekta,
– prepoznavnost socialnega podjetja,
– strategija trženja,
– reference in zaposlenost vodje projekta,
– zagotavljanje trajnosti,
– vključenost ustreznega strokovnega svetovanja v projekt, izvedenega s strani tretje osebe (ki torej ni povezana z upravičencem in ima ustrezne izkušnje, ali s področja mentoriranja/svetovanja/coachinga na področju socialnega podjetništva, ali da je ustanovil ali vodil socialno podjetje, ali da ima izkušnje z doseganjem družbenih učinkov).
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor končnih prejemnikov«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma neodobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilu števila zaposlenih oseb iz ranjivih skupin.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih, oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
10. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
Sektor za finančne spodbude Sklada bo, najkasneje v roku 30 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, v skladu z 8. členom splošnih pogojev poslovanja Sklada, bo komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.
11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-83, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
12. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba evropskega socialnega sklada
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7 2015 na način javnega razpisa na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2016 (sklep Vlade RS, št. 47602-33/2015/6 z dne 15. 1. 2016) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. Junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije L 187/1), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve: M001-2399245-2015), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, št. 51/11, 39/13 in št. 56/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) ter Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013 (sprejet v osnovni verziji s sklepom Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne 22. 10. 2009 in nadaljnje spremembe), so bili dne 29. 12. 2015 skladno s sklepom Vlade RS št. 30200-3/2015/8 z dne 23. 12. 2015 izvedeni redakcijski popravki dokumenta Dopolnjen Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013 in usklajeni med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organom upravljanja; soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijošt. 302-1/2016/5.
Mikrokredit,ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015) z dne 14. 5. 2015. Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinei, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo odobrene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Mikrokredit in Evropski socialni sklad
Sredstva za izvajanje razpisa prispeva sklad Posojilni sklad PS-PIFI-ESS.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 4: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost