Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

703. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1578/1 in 1578/3, obe k.o. 2329 – Nova vas, stran 2414.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 3. 2. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1578/1 in 1578/3, obe k.o. 2329 – Nova vas
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita naslednji nepremičnini:
– parc. št. 1578/1, k.o. 2329 – Nova vas, ki predstavlja dele javnih poti, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javne poti: JP 760114 Opatje selo–Nova vas, JP 760201 Nova vas–mimo HŠ 31 in HŠ 32, JP 760202 Križišče–zadnja hišna številka ter del lokalne ceste, kategorizirane v omenjenem odloku kot lokalna cesta LC 259061 Opatje selo–Nova vas–Karavla.
– parc. št. 1578/3, k.o. 2329 – Nova vas, ki predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 259061 Opatje selo–Nova vas–Karavla.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenima nepremičninama zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-003/2016-2
Miren, dne 3. februarja 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost