Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1658/16, Stran 543
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis 
za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-KD 2016)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo kulturo RS, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Projektni razpis, oznaka JPR-KD 2016 je namenjen sofinanciranju posameznih javnih projektov na področju kulturne dediščine, ki prispevajo k dostopnosti, predstavljanju ter dodatnemu dvigu kvalitete varstva in ohranjanja kulturne dediščine.
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju kulturne dediščine, in sicer:
– Nevladnih organizacij in oseb zasebnega prava s področja kulture, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu z oznako JP-KAM 2015-2016;
– javnih zavodov registriranih za opravljanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine, ki nimajo statusa državnega ali pooblaščenega muzeja;
– ter samozaposlenih v kulturi (fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine).
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Namen in cilji javnega razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki so v javnem interesu in pokrivajo celotno območje Slovenije, ali so zaradi posebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora, pomembni za vso Slovenijo, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja in dostopnosti kulturne dediščine.
4. Opredelitev pojmov
V okviru tega projektnega razpisa se uporabljajo naslednji pojmi:
– nevladne organizacije in osebe zasebnega prava s področja kulture so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki izvajajo svojo dejavnost na področju kulturne dediščine;
– javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine;
– samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine;
– predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka (upravičena oseba).
Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2016. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek sofinanciranja iz proračunskih sredstev ministrstva ne sme presegati višine 5.000 €.
Zaprošeni znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo tudi ne sme presegati 80 % vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Upravičeno stroški so tisti, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (prihodki so enaki odhodkom).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu so naslednji:
– da so izvajalci pravne osebe, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta (statuta) jasno razvidno, da je njihova glavna oziroma osnovna naloga/namen varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v Republiki Sloveniji;
– ali so izvajalci posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi na področju varstva kulturne dediščine in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
– da izvajalci kot javni zavodi za leto 2016 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta ali da kot izvajalci niso bili izbrani na javnem pozivu z oznako JP-KAM 2015-2016;
– da izvajalci ne prijavljajo vsebin projektov, ki so že bili (so)financirani iz javnih sredstev od leta 2013 do vključno 2016;
– da so v primeru, da so bili izvajalci pogodbena stranka ministrstva v letih 2013, 2014 in 2015, izpolnili vse svoje obveznosti do ministrstva;
– da izvajalci prijavijo projekt, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo v celoti realiziran v letu 2016;
– da izvajalci zagotavljajo dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva in uporabo za znanstveno raziskovalne namene, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
– da najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje predlaganega projekta iz sredstev ministrstva ne presega višine 5.000,00 €;
– da zaprošeni znesek za izvedbo projekta, ki naj bi ga prispevalo ministrstvo, ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta;
– da so prihodki enaki odhodkom projekta;
– da izvajalci ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja;
– da izvajalci nimajo omejitve poslovanja z Ministrstvom za kulturo na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da je vloga, vključno z naslovom, v celoti napisana v slovenskem jeziku.
Ministrstvo za kulturo lahko izjemoma nakup opreme, ki je nujno potrebna za realizacijo projekta sofinancira do višine 50 % celotne višine zaprošenih sredstev oziroma do 50 % v postopku financiranja odobrenih sredstev, pod pogojem, da bo oprema za projekt dostopna javnosti najmanj tri leta.
V primeru, da bo isti projekt prijavljalo več predlagateljev, se bo upoštevala le prva vloga, ostale pa se zavrže.
V primeru, da bo isti predlagatelj prijavil več projektov na področju kulturne dediščine, se bo ocenjeval le prvi projekt, ostale pa se zavrže.
5.2 Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu:
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz šeste in sedme alineje točke 5.1. s podpisanima izjavama v predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje ostalih pogojev preveri ministrstvo na podlagi razpoložljivih podatkov. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev na podlagi predložene vloge ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje prepoznih vlog in vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Te vloge zavrže minister s sklepom.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel s sklepom.
6. Razpisni kriteriji
Projekt bo ocenjevan po naslednjih kriterijih:
– strokovna prepoznavnost in kakovost projekta;
– celovitost in vsebinska zaokroženost projekta;
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnosti projekta ter informacij o projektu javnosti;
Ocenjevanje in vrednotenje pravočasnih in popolnih vlog ter vlog upravičenih oseb, izvede strokovna komisija, ki je pristojna za področje premične kulturne dediščine.
7. Obrazložitev načina ocenjevanja
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno) ali 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Strokovna komisija bo po ocenjevanju in vrednotenju ustreznih vlog predlagala v sofinanciranje tiste projekte predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede na kriterije vrednotenja dosegli najmanj 35 točk. Izmed projektov, ki dosežejo najmanj 35 točk, bodo glede na višino razpoložljivih sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti projekti, ki bodo v postopku izbire oziroma ocenjevanja dosegli višje število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od višine prejetih točk, števila projektov in višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
8. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu številka 1 (podatki predlagatelja, sestavine prijavljene vloge in izjave o izpolnjevanju pogojev razpisa), morajo biti predložene še naslednje obvezne priloge:
– dokazilo (veljaven ustanovitven akt oziroma statut), iz katerega je jasno razvidno, da je glavna, oziroma osnovna naloga/namen predlagatelja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v Republiki Slovenije (razen, če je predlagatelj projekta posameznik);
– vsebinska obrazložitev predlaganega projekta iz katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih kriterijev (na največ dveh straneh, do 6.000 znakov s presledki);
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne službe na področju varovanja kulturne dediščine (npr. pristojnega državnega ali pooblaščenega muzeja, OE Zavoda za varstvo kulturne dediščine, arhiva) o predlaganem projektu;
– strokovne reference predlagatelja s področja varstva kulturne dediščine (za leti 2014 in 2015) z dokazili (za dokazovanje navedite natančne spletne naslove, ki omogočajo ogled na spletu);
– podpisana, žigosana in datirana izjava sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za realizacijo predlaganega projekta.
9. Razpoložljiva sredstva
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na razpisu je 58.000 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne dediščine (Sklep št. 621-3/2016/3 z dne 9. 2. 2016 o razrezu sredstev na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne dediščine). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo. K zahtevku morajo biti priložene kopije obračunske dokumentacije (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih) za posamezne upravičene stroške, ki so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo projekta.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15).
10. Razpisni rok: projektni razpis JPR-KD 2016 se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za kulturo, 11. 3. 2016 in se zaključi 11. 4. 2016.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa, obrazec 1 (podatki predlagatelja, sestavine prijavljene vloge in izjave o izpolnjevanju pogojev razpisa),
– obrazec 2 (prijavni obrazec za projekt) in
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: v celoti izpolnjena oba prijavna obrazca z obveznimi dokazili in zahtevane obvezne priloge na papirju.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/; pod oznako JPR-KD 2016, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku tudi dvignejo v Glavni pisani Ministrstva kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana v času uradnih ur (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
12. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na originalnem obrazcu za razpisno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje 11. 4. 2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-KD 2016, z navedbo razpisnega področja (Kulturna dediščina). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 4. 2016 oziroma do tega dne ne bo v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je predlagatelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vloge prijavitelja in podatkov ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog zavrglo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje projektov o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 4. 2016 ob 8. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov (Uradni list RS, št. 43/10), v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega projektnega razpisa.
15. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Marija Brus, sekretarka, tel. 01/369-59-17, e-pošta: marija.brus@gov.si in Dolores Mijatović, podsekretarka, tel. 01/369-59-33, e-pošta: dolores.mijatovic@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti