Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1584/16, Stran 578
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 5. in 8. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13), Občina Gorenja vas - Poljane, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje pediatrične dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri
1. Naročnik – koncedent
Naročnik javnega razpisa sta Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
Občina Gorenja vas - Poljane po pooblastilu župana Občine Žiri z dne 18. 2. 2016 izvaja skupni javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje pediatrične dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev polne koncesije za izvajanje pediatrične dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti
Polna koncesija za izvajanje pediatrične dejavnosti bo imela sedež ambulante v Občini Gorenja vas - Poljane na naslovu: Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas.
Pediatrična dejavnost se bo izvajala v Občini Gorenja vas - Poljane na naslovu poslovnih prostorov Zdravstvene postaje Gorenja vas, Trata 7, Gorenja vas, in v Občini Žiri, kjer se bo dejavnost izvajala na naslovu Zdravstvene postaje Žiri, Trg svobode 9, Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklene za nedoločen čas.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovna usposobljenost
maksimalno število točk: 30
strokovne izkušnje
maksimalno število točk: 10
izkušnje na področju urgentne in splošne medicine
maksimalno število točk: 5
delo z otroki in mladino obeh občin v obdobju 2010 – 2015
maksimalno število točk: 5
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, ali na spletni strani: www.obcina-gvp.si ali www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Elizabeti Rakovec po elektronski pošti: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si.
10. Prijava na javni razpis
Kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za pediatra«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do dne 21. 4. 2016 do 8.30, ne glede na vrsto prispetja.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 21. 4. 2016 ob 9. uri na naslovu Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane v soglasju z županom Občine Žiri, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Koncedenta bosta po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Gorenja vas - Poljane 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti