Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

666. Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja, stran 2275.

  
Na podlagi četrtega odstavka 52. člena ter za izvrševanje tretjega in sedmega odstavka 52. člena in prvega odstavka 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o izdaji energetskega dovoljenja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za objekta proizvodnjo električne energije, nazivne električne moči večje od 1 MW (v nadaljnjem besedilu: proizvodni objekt) ter način vodenja registra energetskih dovoljenj.
(2) S tem pravilnikom se prenašata peti in sedmi odstavek 14. člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).
II. POGOJI ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA 
2. člen 
(pogoji in merila za izdajo energetskega dovoljenja) 
Proizvodni objekt mora ustrezati naslednjim pogojem in merilom za izdajo energetskega dovoljenja:
– nazivna električna moč predlaganega objekta mora biti večja od 1 MW;
– predlagani objekt mora omogočati varno delovanje proizvodnega objekta in vanj vgrajenih naprav ter varno in zanesljivo delovanje omrežij ali sistemov, na katere bo objekt priključen;
– predlagani proizvodni objekt, kakor tudi predlagano gorivo za proizvodnjo elektrike, morata biti usklajena z energetsko politiko oziroma Energetskim konceptom Slovenije (EKS) ter z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije (AN OVE) in Akcijskim načrtom za učinkovito rabo energije (AN URE);
– tehnična zasnova predlaganega objekta mora ustrezati zadnjemu stanju tehnike;
– v primeru ko sta na istih parcelah znotraj iste katastrske občine podani dve različni vlogi za izdajo energetskega dovoljenja, bo imela prednost vloga za tisti predlagani objekt, ki bo uporabljal obnovljive vire energije ali domače vire energije;
– v primerih gradnje ali obsežne prenove termoelektrarne, s skupno vhodno toplotno močjo nad 20 MW, mora investitor izdelati oceno ali je projekt možno izvesti kot soproizvodnjo z visokim izkoristkom in mora investitor zagotoviti analizo stroškov in koristi uporabe soproizvodnje z visokim izkoristkom;
– predlagani objekt mora biti zgrajen na lokaciji in na območju, kjer je dovoljeno oziroma predvideno izvajanje energetske dejavnosti;
– predlagani objekt mora prispevati k izpolnjevanju ciljev države Slovenije iz strateških dokumentov o deležu obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije Evropske unije do leta 2020;
– predlagani objekt mora prispevati k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v skladu z Operativnim programom ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020.
3. člen 
(usposobljenost prosilca) 
(1) Prosilec za izdajo energetskega dovoljenja mora biti sposoben, tehnično, gospodarsko in finančno realizirati izgradnjo obravnavanega objekta.
(2) Tehnična, ekonomska in finančna sposobnost investitorja za realizacijo proizvodnega objekta, za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje, mora biti razvidna iz predinvesticijske zasnove ali iz ekonomske analize, ki mora vsebovati elemente iz predpisa, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
4. člen 
(energetskega dovoljenja) 
Ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopku za preverjanje pogojev za izdajo energetskega dovoljenja preveri, ali proizvodni objekt izpolnjuje vse pogoje in merila iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
III. VLOGA ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA IN IZDAJA ENERGETSKEGA DOVOLJENJA 
5. člen 
(vloga) 
Prosilec vloži vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za posamezno vrsto proizvodnega objekta na obrazcu iz Priloge 1 ali Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika, in sicer:
– za objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči nad 1 MW do 10 MW na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika;
– za objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči 10 MW in več na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika.
6. člen 
(vsebina energetskega dovoljenja) 
Z energetskim dovoljenjem se opredeli:
– podatke o imetniku energetskega dovoljenja;
– podatke o lokaciji, na kateri je predvidena gradnja proizvodnega objekta;
– tehnične podatke o proizvodnem objektu v smiselnih tolerancah, podatke o osnovnem gorivu ter o vrsti in maksimalnem deležu rezervnega goriva, podatke o maksimalni priključni moči, urni, dnevni ter letni proizvodnji električne energije;
– načine in pogoje opravljanja energetske dejavnosti v proizvodnem objektu, okvirno opredelitev sodelovanja pri sistemskih storitvah omrežja ter zagotavljanje minimalnih zalog primarnih goriv v skladu z 294. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
– pogoje, ki jih mora izpolniti imetnik energetskega dovoljenja po prenehanju obratovanja proizvodnega objekta. V energetskem dovoljenju se, če je za to vrsto energetskega objekta primerno, opredeli način in rok do kdaj se opravi odstranitev proizvodnega objekta po dokončnem prenehanju obratovanja proizvodnega objekta;
– vpliv gradnje proizvodnega objekta na javno dobro ali drugo javno infrastrukturo;
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministrstvu, pristojnemu za energijo, v skladu s predpisom, ki ureja posredovanje podatkov, ki so jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti.
7. člen 
(sprememba podatkov iz energetskega dovoljenja) 
(1) Imetnik energetskega dovoljenja mora vsako spremembo podatkov iz določb energetskega dovoljenja iz 6. člena tega pravilnika takoj sporočiti ministrstvu.
(2) Imetnik energetskega dovoljenja mora ne glede na določbo prejšnjega odstavka, sporočiti ministrstvu tudi podatke o:
– odplačnem ali neodplačnem prenosu proizvodnega objekta, za katerega je izdano energetsko dovoljenje, na drugo osebo;
– uvedbi stečajnega postopka za imetnika energetskega dovoljenja;
– sodni prepovedi opravljanja dejavnosti imetniku energetskega dovoljenja.
(3) Imetnik energetskega dovoljenja obvesti ministrstvo o nezmožnosti izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
IV. VODENJE REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ 
8. člen 
(register energetskih dovoljenj) 
(1) Ministrstvo v registru energetskih dovoljenj vodi:
– evidenco prispelih vlog za izdajo energetskih dovoljenj po vrstnem redu prispetja,
– evidenco izdanih energetskih dovoljenj,
– evidenco odločb o zavrnitvi vlog za izdajo energetskih dovoljenj,
– arhiv izdanih energetskih dovoljenj do 22. marca 2014.
(2) Podatki iz registra so javni in objavljeni na spletni strani ministrstva.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-232/2014
Ljubljana, dne 2. marca 2016
EVA 2014-2430-0082
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti