Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

708. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero, stran 2419.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Rogaška Slatina sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Rogaška Slatina začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni na podlagi določil tega zakona.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na območju, ki ga bo obravnaval podrobni načrt, je bilo pred leti že jezero, ki je kmalu po zajezitvi ostalo brez funkcije. Predmetno območje je od takrat v zaraščanju, kar močno vpliva na izgled krajine.
Območje Vonarskega jezera se nahaja v neposredni bližini naravnega zdravilišča Rogaška Slatina in Term Olimia, zato bo z oživitvijo območja nudilo zanimivosti tako obiskovalcem term, kot športnikom, rekreativcem, družinam, ki želijo preživljati aktivne počitnice v naravi, šolarjem (šola v naravi), skavtom, tabornikom. Z razvojem TRC Vonarsko jezero se bo izboljšal demografski trend, ki je sedaj v upadanju, saj bo nudilo nove poslovne priložnosti in možnosti kvalitetnega preživetja v domačem okolju. Poskrbljeno bo za ohranjanje naravne dediščine v skladu z načeli trajnostnega razvoja turizma in zahtev na zavarovanih območjih.
Območje Vonarskega jezera je v aktih Občine Rogaška Slatino opredeljeno kot območje s potencialom za razvoj turizma in rekreacije. Na podlagi zaključkov turistične revalorizacije in valorizacije Vonarskega jezera ter na osnovi pobud iz občinskega prostorskega načrta za spremembo namembnosti rabe iz kmetijskega v območja za turizem (BT) ter območja za oddih, rekreacijo in šport (ZS), želi občina poleg kmetijstva, potreb po zagotavljanju poplavne varnosti in varovanja narave na območju TRC Vonarskega jezera razvijati tudi turizem in z njim povezane rekreacijske dejavnosti.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
Predmet OPPN:
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje ob zahodnem bregu Vonarskega jezera, ob cesti Rogaška Slatina–Podčetrtek (lokalna cesta LC 356 120 Rajnkovec–Nimno).
Programska izhodišča:
Občina Rogaška Slatina želi izkoristiti naravne danosti, ki jih ponujata reka Sotla in Vonarsko jezero. Obiskovalcem se bo nudil aktiven oddih v naravi, saj bo omogočeno bivanje v objektih, pasivna rekreacija (sprehajanje, opazovanje narave), aktivna rekreacija (igre z žogo) in vodni športi (čolnarjenje, surfanje, jadranje, ribolov, kopanje). Tako bo s pestro ponudbo programov poskrbljeno za obiskovalce vseh starosti.
4. člen 
(območje OPPN) 
Območje zajema parcele št. 106/1, 106/2, 133, 108/1, 108/2, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 100/2, 99, 97, 96/2, 95/2, 55 del, 53 del, 57/3 del, 51/3 del, 52/3, 52/1 del, 338/4 del, 339/2 del, 49/1, 49/2, 48, 47, 46, 45, 44, 43, del 41, 37, 39/2 del, 36 del in 33 del, vse k. o. št. 1215 Nimno. Površina meri približno 95.000 m2.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– strokovna podlaga Turistična revitalizacija in valorizacija Vonarskega jezera (Idejni projekt, Občina Rogaška Slatina, Hosting d.o.o. leto 2005,
– Turistično rekreacijski center Vonarsko jezero, RC Planiranje d.o.o., št. proj. 760/15,
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki s posnetkom obstoječih infrastrukturnih vodov za izdelavo OPPN,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage. Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Štefanova 2, 1501 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, Celje;
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (vodovod, kanalizacija, odpadki);
– Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina (upravljanje z občinskimi cestami);
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
FAZA
ROK IZDELAVE
NOSILEC
1.
Sklep župana o začetku priprave OPPN
februar 2016
župan Občine Rogaška Slatina
2.
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic
februar 2016
izdelovalec OPPN
3.
Pridobivanje smernic
februar–marec 2016
izdelovalec OPPN
4.
Analiza in obrazložitev smernic
marec 2016
izdelovalec OPPN
5.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za JR
marec–april 2016
izdelovalec OPPN
6.
Objava JR v Uradnem listu RS
april 2016
Občina Rogaška Slatina
7.
Javna razgrnitev in javna obravnava
april–maj 2016
Občina Rogaška Slatina
8.
Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR 
maj 2016
izdelovalec OPPN
9.
Sprejem stališč do pripomb v JR
maj 2016
Občina Rogaška Slatina
10.
Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj
maj 2016
izdelovalec OPPN
11.
Pridobivanje mnenj
maj–junij 2016
izdelovalec OPPN
12.
Izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem
junij 2016
izdelovalec OPPN
13.
Obrazložitev usklajenega predloga OPPN na odborih in seji OS in sprejem OPPN
junij 2016
izdelovalec OPPN, Občina Rogaška Slatina
14.
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS
junij 2016
Občina Rogaška Slatina
15.
Izdelava končnega dokumenta 
julij 2016
izdelovalec OPPN
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen 
(obveznosti s financiranjem OPPN) 
Izdelavo OPPN financira Občina Rogaška Slatina.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Rogaška Slatina pošlje sklep na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
Št. 0320-0002/2016
Rogaška Slatina, dne 15. februarja 2016
 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost