Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 590/16 Ob-1597/16, Stran 591
Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 48., 53. 53. a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Prule z dne 24. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 8. 11. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in sicer dokazila o:
1. izobrazbi,
2. nazivu,
3. opravljenem strokovnem izpitu,
4. opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/a v roku enega leta od pričetka mandata),
5. delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
6. potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
7. potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti:
1. program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
2. kratek življenjepis.
Pisne prijave pošljite do vključno 22. 3. 2016 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ice – Ne odpiraj”.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Prule 

AAA Zlata odličnost