Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

697. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo 428 Tomačevo, stran 2407.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo 428 Tomačevo 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo (v nadaljnjem besedilu: OPPN dp).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN dp 
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega enote urejanja prostora BE-615, BE-617 in BE-618 z namensko rabo SSse (splošne eno in dvostanovanjske površine), za katere je po določilih OPN MOL ID treba izdelati OPPN dp.
Območje je pozidano z nelegalno zgrajenimi objekti. Objekti nimajo legalno urejenega priključevanja na električno omrežje, niso ustrezno komunalno opremljeni, nimajo urejenih dovoznih poti, so postavljeni na zemljiščih MOL in podobno …
Treba je izdelati OPPN dp, na podlagi katerega bo mogoča legalizacija objektov.
3. 
Območje OPPN dp 
Območje OPPN dp se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Bežigrad. Območje obsega nelegalno zgrajene objekte v Tomačevem v neposredni bližini desnega brega reke Save in urejenih daljinskih kolesarskih, konjeniških in pešpoti.
Območje OPPN dp obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 2216/29, 2260/3, 2260/4 – del, 2260/188 – del, 2278/4, 2279/2 – del, 2280/3 – del, 2280/9, 2280/36, 2280/38, 2216/19 – del, 2216/27, 2280/45 – del, 2238/12, 2238/13, vse v katastrski občini (1735) Stožice.
Površina območja meri cca 3,4 ha.
Območje OPPN dp se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN dp 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
14. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN dp bodo prikaz stanja prostora, OPN MOL ID ter strokovne podlage, ki bodo za območje OPPN dp predhodno izdelani v dogovoru z Mestno občino Ljubljana.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN dp 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN dp je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN dp je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN dp. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN dp 
Pripravo OPPN dp financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-29/2015-1
Ljubljana, dne 29. februarja 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti