Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 671-0002/2016-201 Ob-1620/16, Stran 583
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013, 14/2014, 16/2015) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2016 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– delovanje športnih zvez,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne dosežke,
– promocijske športne prireditve,
– program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08 in Uradno glasilo slovenskih občin, 7/2013, 14/2014, 16/2015) ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2016.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe za mladino se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev, sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe v letnem času so namenjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
4.3.2. Sredstva za materialne stroške organizacije športnih programov med letnimi počitnicami se bodo:
– dodelila klubu oziroma društvu po podanem poročilu na podlagi izvedenega programa za osnovnošolske otroke med letnimi počitnicami, program mora trajati skupno več kot 40 dni, zajemati mora varstvo otrok in šport, predstavitve različnih športov, ki zajema predstavitev novih športnih panog in jih na Koroškem še ni, športne debate, športni kamp, program za aktivne športnike, seminarje o športu.
4.3.3. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa šport se bodo:
– financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini 128.708 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 2.000 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 14.121,00 €, od tega za zimske počitnice 3.938 € ter za letne počitnice 10.183 €.
4. Za materialne stroške organizacije športnih programov med letnimi počitnicami v višini 2.838 €.
5. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa v višini 279.300 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Šport 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure 4. 4. 2016, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, oziroma oddana s priporočeno pošiljko do vključno 4. 4. 2016.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 5. 4. 2016 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 11. 3. 2016 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2016.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti