Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 3310-6/2016/5 Ob-1660/16, Stran 539
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si);
– Sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020«, št. 440-20/2015/16 Komisije, z dne 4. 2. 2016, potrjena s strani Evropske Komisije, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), objavlja,
spremembe in dopolnitve 1. javnega razpisa
za podukrep 4.2 podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/2016; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »13. 4. 2016« nadomesti z datumom »28. 4. 2016«.
2. V drugem poglavju z naslovom »2. Predmet podpore« se v podtočki č) 2. točke za besedilom »razen za pridobivanje« doda nova beseda »električne«.
V podtočki e) 5. točke se za besedo »lesa« doda vejica in besedilo: »pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine«.
Na koncu 5. točke se doda naslednje besedilo: »Za naložbe iz podtočk a) do d) mora biti strošek, namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V 9. točki se za besedo »prostorih« doda besedilo: »na lokaciji obrata«.
3. V tretjem poglavju z naslovom »3. Vlagatelj« se v 1. točki za številom »30.« doda besedilo »in četrtim odstavkom 91. člena«, beseda »členom« se črta.
V drugi alineji podtočke a) 1. točke se za besedo »nosilec« črta vejica, besedilo »član ali zaposleni na kmetiji« pa se nadomesti z besedo »kmetije«.
4. V petem poglavju z naslovom »5. Upravičeni stroški« se podtočka a) 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»a) Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v Prilogi 3, pri čemer v sklopu stroškov »1.4. Naložbe v druge objekte in pripadajočo opremo« od podsklopa 1.4.2. do 1.4.15. veljajo enake višine stroškov tako za naložbe v trženje kot tudi za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe. V katalogu stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16), kjer so navedena novogradnje objektov s pripadajočo opremo, so vključena gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki vključujejo vgrajeno opremo (kot na primer elektro instalacije, vodovodna napeljava itd.).«.
5. V šestem poglavju se v podpoglavju 6.1. z naslovom »6.1. Merila za majhne naložbe (Sklop A)« v tabeli z naslovom »Podrobnejša merila za majhne naložbe« pri merilu »1. Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode)« za besedilom »Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so tiste naložbe, pri katerih je strošek, namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.2. z naslovom »6.2. Merila za fizične osebe – nosilec kmetije (Sklop B)« se v tabeli z naslovom »Podrobnejša merila za fizične osebe (nosilec kmetije)« pri merilu »1. Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode)« za besedilom »Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so tiste naložbe, pri katerih je strošek, namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli z naslovom »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu »1. Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode)« za besedilom »Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so tiste naložbe, pri katerih je strošek, namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli z naslovom »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu »2. Gospodarnost poslovanja (maksimalno št. točk 10/10)« besedilo:
»10/5 – količnik je nad 1,15,
8/4 – količnik je nad do 1,09 do 1,149,
6/3 – količnik je od 1,06 do 1,089,
4/2 – količnik je od 1,03 do 1,059,
2/1 – količnik je do 1,029 ali manj (in novoustanovljena podjetja)«,
spremeni, tako da se glasi:
»10/10 – količnik je nad 1,15,
8/8 – količnik je nad do 1,09 do 1,149,
6/6 – količnik je od 1,06 do 1,089,
4/4 – količnik je od 1,03 do 1,059,
2/2 – količnik je do 1,029 ali manj (in novoustanovljena podjetja)«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli z naslovom: »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu: »1. Interna stopnja donosnosti« število »2015« nadomesti s številom »2014«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti