Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

717. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Pivka, stran 2430.

  
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Nadzorni odbor Občine Pivka na 6. seji dne 3. 2. 2016 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Poslovnik ureja organizacijo, način dela ter sredstva za delo Nadzornega odbora Občine Pivka, (v nadaljevanju nadzorni odbor).
2. člen 
Nadzorni odbor je v skladu s Statutom Občine Pivka organ občine in deluje v okviru svojih pristojnosti neodvisno in samostojno. Svoje naloge opravlja v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Po Statutu Občine Pivka ima nadzorni odbor pet članov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe. Člane imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri svojem delu nadzorni odbor uporablja žig okrogle oblike, v sredini je grb Občine Pivka, z napisom Občina Pivka, Nadzorni odbor, Pivka, viola odtis. Sedež nadzornega odbora je Kolodvorska cesta 5, Pivka.
3. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnosti, ko je njegovo poročilo dokončno. Pri svojem delu mora varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen 
Uradni jezik nadzornega sveta je slovenski jezik.
O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride pri izvajanju nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih oseb, nadzorni odbor poroča občinskemu svetu.
II. ORGANIZACIJA IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA 
5. člen 
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani odbora izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji. Na konstitutivni seji se izvoli tudi podpredsednik odbora.
6. člen 
Naloge nadzornega odbora so:
– sprejema svoj poslovnik,
– na predlog predsednika nadzornega odbora sprejme letni program dela nadzornega odbora,
– spremlja izvajanje letnega programa,
– sprejema poročila o opravljenih nadzorih,
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
– predlaga višino materialnih stroškov za svoje delovanje občinskemu svetu,
– predlaga občinskemu svetu razrešitev člana nadzornega odbora in
– odloča o drugih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
Nadzori odbor vsako leto obravnava predlog proračuna, predlog rebalansa proračuna ter predlog zaključnega računa občine.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, ustanov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
7. člen 
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– predlaga letni program dela nadzornega odbora,
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– odloča, koga se vabi na seje odbora,
– sodeluje pri nadzorih porabnikov proračuna,
– sodeluje z županom, občinskim svetom in organi občinske uprave.
Predsednik lahko za določena opravila zadolži posameznega člana odbora.
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Predsednik skliče sejo nadzornega odbora na svojo pobudo ali na zahtevo večine članov. Predsednik nadzornega odbora lahko skliče sejo tudi na predlog občinskega sveta oziroma na predlog župana.
Če predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve za sklic seje iz drugega odstavka tega člena slednje ne skliče v 15 dneh, jo lahko skličejo člani nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen in veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Nadzorni odbor sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Člani nadzornega odbora se opredeljujejo »ZA« oziroma »PROTI« sprejemu odločitve.
Zapisnike o seji nadzornega odbora piše zapisnikar, ki je določen s strani občinske uprave, podpiše ga predsednik nadzornega odbora.
8. člen 
Dokumentacija nadzornega odbora kot so zapisniki in gradivo za seje, se hrani v prostorih uprave Občine Pivka.
9. člen 
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik.
Zapisnik vsebuje:
– podatke o dnevu, uri in kraju seje ter udeležencih na seji,
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
– kratko vsebino točk in in sprejete sklepe.
K zapisniku se lahko priložijo gradiva v originalu ali kopiji.
10. člen 
Temeljni akt nadzornega odbora je poročilo, ki vsebuje sestavine iz pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
11. člen 
Strokovna in administrativna opravila za potrebe nadzornega odbora opravlja občinska uprava.
III. POSTOPEK NADZORA 
12. člen 
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela. Letni program sestavljajo redni in izredni nadzor.
Po obsegu je nadzor celovit ali selektiven.
Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor opravlja tudi občasne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji na osnovi:
– pobud Občinskega sveta Občine Pivka,
– pobud župana,
– pobud članov nadzornega odbora,
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe,
– pismenih pobud občanov.
Nadzore iz četrtega odstavka tega člena mora nadzorni odbor vključiti v letni program nadzora preden nadzor uvede.
Nadzorni odbor lahko preveri razne informacije iz dnevnega tiska, ki vzbujajo sum, da gre za nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna, za nezakonito ravnanje z občinskim premoženjem. Izredno sejo skliče predsednik nadzornega odbora na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli od članov odbora. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo, o katerem naj odbor odloča. Zahteva za sklic izredne seje se poda predsedniku v pisni obliki.
13. člen 
Nadzorni odbor obvesti nadzorovano osebo pisno najmanj 7 dni pred pričetkom nadzora. Za nujne zadeve pa je ta rok lahko tudi krajši. Posamezni nadzor opravita vedno najmanj dva člana nadzornega odbora.
14. člen 
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vso dokumentacijo občine in vseh ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, ki se nanašajo na tekoče mandatno obdobje in na predhodna mandatna obdobja, če so ugotovitve lahko pomembne za poslovanje občine in njeno premoženjsko stanje,
– zahtevati prisotnost odgovornih oseb pri nadzoru ter od njih dobiti vsa potrebna pojasnila in podatke.
15. člen 
Če obstaja dvom v nepristranskost člana nadzornega odbora oziroma nasprotje interesov, predsednik nadzornega odbora predlaga izločitev člana iz posamezne zadeve.
Vsak član nadzornega odbora je dolžan o obstoju izločitvenih razlogov oziroma nasprotju interesov, dejanskem ali potencialnem, na svoji strani obvestiti predsednika nadzornega odbora.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko predlaga tudi nadzorovana oseba ali sam član nadzornega odbora.
Predlog za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V predlogu je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svoj predlog za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen v postopku, ki je predmet nadzora, ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
16. člen 
Pri posameznih nadzorih lahko nadzorni odbor naroči ekspertizo zunanjih neodvisnih strokovnjakov. Stroški nadzornega odbora morajo biti odobreni v proračunu občine.
17. člen 
Po opravljenem nadzoru člani nadzornega odbora, ki so sodelovali pri nadzoru, sestavijo poročilo, katerega obravnava nadzorni odbor na prvi naslednji seji, najkasneje pa v roku 60 dni od dneva izvršitve nadzora.
Poročilo z ugotovitvami in priporočili dostavi nadzorni odbor nadzorovani osebi, ki lahko v roku 15 dni od prejema zapisnika poda svoje odzivno poročilo, katerega obravnava odbor na prvi naslednji seji nadzornega odbora. Na podlagi osnutka poročila nadzornega odbora in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor dokončno poročilo s priporočili in predlogi.
Dokončno poročilo dostavi nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Dokončno poročilo s priporočili in predlogi je informacija javnega značaja, ki se objavi na uradni spletni strani občine.
18. člen 
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo namerno kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o kršitvah v 15 dneh po izdaji dokončnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Hujše kršitve predpisov oziroma nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe so naslednje:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni v proračunu,
– uporaba državnih sredstev v neskladju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v neskladju z zakonom,
– ravnanje s stvarnim premoženjem občine v nasprotju s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnost,
– ne izvedba notranjega nadzora v skladu s predpisi,
– namerno neupoštevanje opozoril nadzornega odbora glede nepravilnosti pri poslovanju v zahtevanem roku.
19. člen 
Nadzorni odbor je dolžan letno poročati občinskemu svetu o svojem delu.
20. člen 
Nadzorni odbor občine se seznani s poročili letnega notranjega nadzora, ki se nanaša na poslovanje občine in s poročili Računskega sodišča, ki se nanašajo na poslovanje občine in neposredne uporabnike proračuna.
IV. SREDSTVA ZA DELO NADZORNEGA ODBORA 
21. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora potrdi občinski svet in so sestavni del proračuna občine. Višina potrebnih sredstev se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.
Odredbodajalec sredstev za delo nadzornega odbora je župan, ki lahko za odredbodajalca pooblasti osebe, ki jih določa statut občine.
22. člen 
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora oziroma za posamezne opravljene nadzore v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor, veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Pivka z dne 13. 7. 2005.
Spremembe poslovnika se sprejme po enakem postopku, kot sam poslovnik.
24. člen 
Za vprašanja, ki jih ta poslovnik ne opredeljuje posebej, se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
Št. 032-0004/2016-1
Pivka, dne 3. februarja 2016
Predsednik nadzornega odbora 
Robert Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti