Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1589/16, Stran 589
Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in na podlagi 9. seje sveta zavoda, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice:
– izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15),
– imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2016. Izbrani/izbrana kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (če kandidat nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti v roku enega leta od nastopa mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis o delovni dobi),
ter:
– program vodenja za mandatno obdobje,
– potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti starejše od enega meseca),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od enega meseca).
Prijave pošljite v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, s pripisom »Za razpis«.
Kandidati/kandidatke se bodo predstavili/le učiteljskemu in vzgojiteljskemu zboru OŠ Lovrenc na Pohorju, članom sveta zavoda, občinskemu svetu ter članom sveta staršev.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli/le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju 

AAA Zlata odličnost