Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1618/16, Stran 595
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 − ZJZP) in 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D in 47/15) ter sklepa 2. redne seje Sveta Vrtca Zarja z dne 7. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D in 47/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2016.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Vrtca Zarja Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti