Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1655/16, Stran 562
Drugi javni razpis 
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je RRA Koroška d.o.o. Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju RRA Koroška).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 in 12. 8. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 (v nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, DP2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016in 2017, ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Odločba o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 1.910.473,50 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 955.236,75 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016 objavila tudi drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po dveh shemah. Kolikor je garancija po tem razpisu izdana v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015. V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014.
Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« pa Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.
4.2. Opredelitev prijaviteljev
4.2.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
4.2.2. Neupravičeni prijavitelji
Ne glede na določila 4.2.1. tega poglavja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali RRA Koroška;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij za mi;kro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Koroška
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
4.2.3. Neupravičeni sektorji dejavnosti po de minimis pomoči:
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
4.2.4. Neupravičeni sektorji dejavnosti po regionalni pomoči
V primeru regionalnih pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je: o znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali o pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
4.3. Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v upravičenem območju.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Koroška preverjala pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RRA Koroška.
Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
RRA Koroška bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
RRA Koroška bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4.3.2. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči (kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu)
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe)
Začetne naložbe morajo biti v upravičenem območju opredeljenem po razpisu za male začetne naložbe (problemsko območje).
Projekt, s katerim prijavitelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število dejansko zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta,
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na zaposlenega v letih 2016, 2017. in 2018.
Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2016.
4.3.4. Upravičeni stroški – »de minimis« shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne začetne naložbe se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta.
Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odtujiti in morajo ostati v upravičenem območju najmanj tri leta po končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na določenem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.
4.3.6. Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma naložbah na področju regionalnih državnih pomoči in pri investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu »de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
5. Finančni pogoji
5.1. Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi razpisa,
– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA Koroška in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRA Koroška,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ 120.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite.
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
RRA Koroška za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit). Stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.
5.2. Dodatni finančni pogoji, »de minimis« shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu)
Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5.3. Dodatni finančni pogoji, regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičenec do regionalne pomoči mora v primeru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj 25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov, ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v uredbi o regionalni karti:
Podjetja 
1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
srednja 
35 %
mala in mikro
45 %
Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.
6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo
RRA Koroška za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški zavarovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
RRA Koroška za izvajanje regijske garancijske sheme predpisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se plača kot enkratna pristopnina v višini 100,00 EUR za mikro in mala podjetja in 150,00 EUR za srednja podjetja. Vplačana članarina predstavlja prihodek sheme, vendar ne povečuje garancijskega potenciala. Članstvo v shemi ne predstavlja avtomatično obveznosti RRA Koroška pri odobritvi garancije. V primeru, da prijavitelju garancija ni odobrena, ni upravičen do povračila članarine.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA Koroška, na osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj kandidira poleg garancije za kredit za nepovratna sredstva v okviru razpisa majhne začetne naložbe:
– Delež kredita v finančni strukturi
– Lokacija projekta.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 60 točk.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi razpisa v Uradnem listu RS do 22. 4. 2018 do 14. ure oziroma do porabe sredstev. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati na naslov RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 22. 4. 2018 do 14. ure.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vlog ni možna. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
Kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati roke za prijavo iz razpisa manjše začetne naložbe, ki je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do 30. 4. 2016. Kot čas prispetja vloge po razpisu manjše začetne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.
Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa manjše začetne naložbe, morajo biti označene »Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RRA Koroška dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem listinskem izvodu, V primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci in priloge.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe, pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb in vzorec zahtevka.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani RRA Koroška: http://www.rra-koroska.si/.
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA Koroška na tel. 059-085-180 oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.
10. Odpiranje, obdelava vlog in dopolnitev vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Koroška in ne bo javno. Vloge se pregledajo v roku najmanj 30 dni od prejema. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so prispele. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem roku 5 delovnih dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije RRA Koroška ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RRA Koroška popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vse formalno popolne vloge bo pregledala in ocenila strokovna služba RRA Koroška, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor. Ta se praviloma sestaja enkrat mesečno.
RRA Koroška bo najkasneje v roku 5 delovnih dni po sprejemu odločitve prijavitelju posredoval Odločbo o odobritvi oziroma neodobritvi garancije. V primeru, da prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa za manjše začetne naložbe, se odločba o odobritvi garancije posreduje prijavitelju in strokovni komisiji za pregled in obdelavo vlog, ki jo imenuje direktor Mariborske razvojne agencije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije bo RRA Koroška izdala odločbo o odobritvi garancije in z upravičencem podpisala Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prehitro ali prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Koroška.
12. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se z odločbo zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,
13. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled RRA Koroška.
RRA Koroška v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
14. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan RRA Koroška pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške).
Prejemnik sredstev se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora RRA Koroška oziroma s strani RRA Koroška pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora RRA Koroška obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih,…).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do RRA Koroška ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
15. Pravno sredstvo: zoper odločbo RRA Koroška pritožba ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
16. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/15 z dne 12. 6. 2015 in spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 43/15 z dne 19. 6. 2015.
RRA Koroška d.o.o.

AAA Zlata odličnost