Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1642/16, Stran 559
Drugi javni razpis 
za sofinanciranje manjših začetnih naložb 
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni razpis), je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javni razpis je objavljen na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 s spremembami), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13), Zakona o javnih financah, ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, DP2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187/1, 26. 6. 2014) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) (v nadaljevanju: Regionalna uredba), Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve BE02-2399245-2014), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribora s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13), Programa spodbujanja konkurenčnosti s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013) in Pogodbe o financiranju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 št. C 2130-14P998001 z dne 10. 3. 2014, Pogodbe o izvajanju in financiranju Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št. C2130 – 14P998005.
3. Predmet javnega razpisa
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/2016 hkrati s tem razpisom (v nadaljevanju: razpis RGS).
Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.
Cilji javnega razpisa:
– ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
– zmanjšati razvojni zaostanek,
– spodbuditi začetna vlaganja na problemskem področju,
– prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
– spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
– razvoj socialnega podjetništva.
Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2016 1.360.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604.
MRA lahko zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru javnega razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi javni razpis ter odločbe o dodelitvi sredstev v soglasju z MGRT.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 s spremembami) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja, do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki so v razpisu RGS v poglavju 4.2.2. Neupravičeni prijavitelji, opredeljeni kot podjetja, ki niso upravičena do garancije.
4.2. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so opredeljeni v razpisu RGS v naslednjih poglavjih:
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar prijavitelj zraven garancije za kredit po tem razpisu, kandidira še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne investicije)
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2016.
4.3. Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS v naslednjih poglavjih:
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj zraven garancije za kredit po tem razpisu kandidira še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne investicije)
Neupravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS v naslednjih poglavjih:
4.3.6. Neupravičeni stroški
4.3. Pravila državnih pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po Regionalni shemi državnih pomoči BE01-5940117-2015.
Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se upoštevajo določbe Regionalne uredbe in Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Intenzivnost regionalne pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v 3. členu uredbe o regionalni karti:
Podjetja
1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
srednja 
35 %
mala in mikro
45 %
Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev določeni v regionalni uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno uredbo.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo »de minimis«, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Višina pomoči po tem razpisu je enaka vsoti višine nepovratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj ter višine državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. Tako določena državna pomoč se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti investiciji za iste upravičene stroške.
V primeru, da je prijavitelj v zadnjih treh letih prejel pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna pravila s teh področij.
MRA bo hranil evidence o individualni pomoči 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Finančni pogoji
Finančni pogoji se dopolnjujejo s pogoji, ki so opredeljeni v razpisih RGS v naslednjih poglavjih:
5.1. Splošni finančni pogoji
5.3 Dodatni finančni pogoji, regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne investicije)
Pri strukturi financiranja prijavljenega projekta mora prijavitelj upoštevati tako omejitve iz tega razpisa kot tudi omejitve iz razpisa RGS in sicer:
– najmanjši znesek kredita po razpisu RGS je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR
– najvišji znesek nepovratnih sredstev je 50.000 EUR.
– upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov projekta, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. Za lastna sredstva se štejejo sredstva upravičenca in pridobljeni krediti pod tržnimi pogoji.
– projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo ob upoštevanju sledečih pogojev:
mikro in mala podjetja 
srednja podjetja
min. 25 % lastnih sredstev
min. 25 % lastnih sredstev
min. 35 % kredita
z garancijo RGS 
min 45 % kredita
z garancijo RGS
max. 35 % nepovratnih sredstev
max. 25 % nepovratnih sredstev
– stroški nakupa zemljišč lahko znašajo največ 10 % upravičenih stroškov.
Prijavitelji morajo pri strukturi financiranja prijavljenega projekta upoštevati tudi višino državne pomoči, ki jo pridobijo na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. MRA bo na spletni strani objavila navodila za izračun višine državne pomoči na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS.
Vlagatelju je po tem javnem razpisu lahko odobren samo en projekt oziroma vloga, lokacija pa mora biti v upravičenem območju.
6. Merila za izbor upravičencev
Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 125. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančni kredit in najmanj 65 doseženih točk v ocenjevanju po merilih.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje vlog so sestavljena iz naslednjih sklopov:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Dodatno merilo za ocenitev vlog:
– Delež kredita v finančni strukturi
– Lokacija projekta.
7. Koriščenje sredstev in poročanje
Odobrena nepovratna sredstva lahko upravičenec črpa le v koledarskem letu, za katerega je sredstva pridobil.
Upravičenec mora MRA poročati o izvedbi naložbe ob izdaji zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev. Zahtevek mora predložiti najkasneje do 10. 10. 2016. Upravičenec mora za črpanje nepovratnih sredstev predložiti tudi dokazila o namenskem črpanju posojila, zavarovanega z garancijo, prejetega na podlagi vloge na razpis RGS in dokazila o plačilu iz lastne udeležbe. Vsebina poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb.
Upravičenec mora ob vsakoletni sestavi letnih računovodskih izkazov oziroma najkasneje do 30. 4. v tekočem letu MRA poročati o izpolnjevanju ciljev naložbe, opredeljenih v vlogi upravičenca, zadnjič upravičenec poroča tri leta od zaključka investicije. Vsebina vmesnih in končnega poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb.
V primeru, da z naložbo ne dosega navedenih ciljev, je upravičenec dolžan MRA predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, ko pri izvajanju naložbe, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti MRA.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je od naslednji dan po objavi razpisa v UL do vključno 30. 4. 2016.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vloge ni možna.
Vloge se pošljejo (obrazci in priloge) na naslova:
– za območje Podravja (Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi) na: Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– za območje Koroške (Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju): RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.
Kot čas prispetja vloge po tem razpisu se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.. Vloge, ki bodo oddane pred rokom za prijavo in po 30. 4. 2016, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj se prijavi na ta razpis v okviru prijave in razpisnih obrazcev za razpis RGS.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s tem razpisom ter navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge iz razpisa RGS.
Razpisni dokumentaciji iz razpisa RGS je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). (Za območje Podravja: »Ne odpiraj – vloga – RGS Podravja in subvencija« oziroma za območje Koroške: »Ne odpiraj – vloga – RGS Koroška in subvencija«).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko strokovna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MRA oziroma RRA Koroška dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov po zaprtju razpisa, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je opredeljena v Navodilih za izdelavo vloge tč. 4. Seznam vse razpisne dokumentacije. Z vlogo na podlagi razpisne dokumentacije v okviru RGS, prijavitelj kandidira tako za garancijo po razpisu RGS in nepovratna sredstva po tem razpisu.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Podravja prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: www.mra.si/garancijska_shema.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Koroške prevzamejo na spletni strani RRA Koroška brezplačno: http://www.rra-koroska.si/
Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA.
Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si, najkasneje do 15. 4. 2016, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 18. 4. 2016 do 16. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
10. Odpiranje in dopolnitev vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 delovnih dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa RGSPD oziroma RGS Koroška ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Odpiranje vlog bo za območje Podravja na sedežu MRA v Mariboru oziroma za območje Koroške na sedežu RRA Koroška in ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno opremljene vloge bo odprla in pregledala ter ocenila strokovna služba. Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor. Očitne računske napake lahko strokovna služba sama popravi in o tem obvesti prijavitelja.
Vloga postane popolna z dnem prispetja zahtevanih dopolnitev.
Na podlagi pozitivne odločbe o izdaji garancije in pozitivne odločbe o odobritvi nepovratnih sredstev bo MRA oziroma RRA Koroška z upravičencem za dodeljena nepovratna sredstva podpisala Pogodbo o sofinanciranju manjših začetnih naložb, za zavarovanje garancije Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti, in Pogodbo o izdaji garancije ter upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodb izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo za zavržene.
10.1. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani MRA.
10.2. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o subvencioniranju, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen in bi se s sredstvi po tem razpisu in razpisu RGS presegla zgornja meja intenzivnosti državnih pomoči,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
10.3. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v roku 60 dni od roka za prijavo.
11. Pravno sredstvo: zoper odločbo MRA pritožba ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
12. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA oziroma RRA Koroška pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih državnih pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za državno pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške).
Prejemnik sredstev se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora MRA oziroma s strani MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do MRA ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
Mariborska razvojna agencija p.o.

AAA Zlata odličnost