Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 8020-4/2016-4 Ob-1625/16, Stran 549
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju: PFN), objavlja
javni razpis za 
pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007–2013 in 2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni javni razpis, in vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na Sklad. Po zaprtju javnega razpisa bo dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 11. 4. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove, 
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 
– ustanove zdravstvenega varstva, 
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
– lokalne in regionalne razvojne agencije, 
– lokalne akcijske skupine, itd., 
2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja, 
– fundacije, 
– zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske ...), 
– društva, itd., 
– 3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,
4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– socialna podjetja, 
– lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot: 
– podjetja, 
– lokalne turistične organizacije, 
– organizacije za usposabljanje, itd, 
5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja,
6. samoupravne narodne skupnosti.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. 7. 2015.
3. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje Republike Slovenije, in sicer lahko Sklad dodeli posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, upravičencev iz Republike Slovenije in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni.
4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
4.1 nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
4.2 je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
4.3 je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
4.4 je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1.7.2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
4.5 je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
4.6 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v tajništvo Sklada, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 5. poglavju z naslovom vsebine vloge.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Podlaga za dodelitev posojila upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug pisni dokument) o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta.
7. Predmet prijave na javni razpis je lahko tudi projekt, s katerim je vlagatelj v zadnjih 2 letih že kandidiral na javnih razpisih Sklada, vendar prijavlja na ta razpis novo zaključeno fazo projekta.
8. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 250.000,00 EUR.
9. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme posojilo za upravičene stroške projekta, ki jih pri Skladu še ni uveljavljal in zanje še ni prejel izplačanih evropskih sredstev.
10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.
2. Posojilo se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.
5. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo projekta.
7. Posojilni pogoji
Višina posojila (v EUR)
Obrestna mera
min. 5.000,00
maks. 100.000,00
veljavna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči* + 1,00 % letno
* Referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči na dan 1. 3. 2016 znaša 1,06 %.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Upravičenec vrne posojilo 8 dni po vsakokratnem prejemu evropskih sredstev in najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
– Obresti se plačujejo mesečno.
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo po prejemu evropskih sredstev le-ta 8 dni po vsakokratnem prejemu nakazal Skladu za delno ali celotno poplačilo posojila Sklada.
4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami in izvršnico. Pred sklepanjem posojilne pogodbe mora upravičenec v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati:
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic,
– overjeno izvršnico in
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, kolikor ga je upravičenec zavezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09).
5. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– se začne po podpisu posojilne pogodbe v notarski obliki in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa,
– se izvede z nakazilom posojila na račun upravičenca.
2. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 1 krat za največ 45 dni tudi podaljša.
3. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno pogodbo.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
2. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo dodeljeno posojilo porabil skladno z namenom njegove dodelitve.
4. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta.
6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, na njegove stroške ali na stroške Sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja o projektu.
8. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih sredstev.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec posojilne pogodbe.
3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o registraciji vlagatelja.
4. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih.
5. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih.
6. Vlagatelji, ki oddajo vlogo do 31. 5. 2016, priložijo Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 in Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, za vse, ki oddajo vlogo po 31. 5. 2016 bo Sklad sam pridobil podatke iz javno dostopnih evidenc. Kolikor jih Sklad iz javno dostopnih evidenc ne bo uspel pridobiti oziroma bodo pridobljeni podatki nepopolni ali neustrezni, bo le-te moral vlagatelj predložiti sam ali dopolniti.
7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
8. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog, itd.
6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, in sicer po naslednjih kriterijih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2016 – 25 točk:
– Koeficient 0,80 ali manj – 25 točk
– Koeficient 0,81 – 0,85 – 23 točk
– Koeficient 0,86 – 0,90 – 21 točk
– Koeficient 0,91 – 0,95 – 19 točk
– Koeficient 0,96 – 1,00 – 16 točk
– Koeficient 1,01 – 1,05 – 13 točk
– Koeficient 1,06 – 1,10 – 10 točk
– Koeficient 1,11 – 1,15 – 7 točk
– Koeficient 1,16 – 1,20 – 5 točk
– Koeficient 1,21 in več – 3 točke.
– Število sodelujočih partnerjev pri projektu z odobrenimi evropskimi sredstvi – 30 točk:
– 5 partnerjev in več – 30 točk,
– 2 do 4 sodelujočih partnerjev – 20 točk,
– 1 partner (vlagatelj) – 15 točk.
– Višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2015 v EUR – 40 točk:
– nad 1.000.000,00 EUR – 40 točk,
– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR – 30 točk,
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR – 20 točk,
– pod 250.000,00 EUR – 15 točk.
– Delež dolgov v financiranju glede na podatke iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2015 v % – 5 točk,
– pod 50,00 % – 5 točk,
– od 50,00 % do 84,99 % – 3 točke,
– od 85,00 % do 100,00 % – 1 točka,
– nad 100,00 % – 0 točk.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Odpiranje je praviloma vsak ponedeljek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici od vključno 11. 4. 2016 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 40 ali več točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na rep upravičencev za dodelitev (črpanje t.i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2016. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. Kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagatelju.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev posojilne pogodbe.
4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad 
Ribnica 

AAA Zlata odličnost