Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1583/16, Stran 577
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2016
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2016, in sicer:
a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekti.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ štiri programe, in sicer:
– en program poslovanja,
– tri programe prireditev ali projektov (prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red prijavljenih projektov oziroma prireditev z najpomembnejšim navedenim na prvem mestu).
3. Na razpisu lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj eno leto delujejo na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– vsak prijavljeni program (poslovanje, prireditev ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa (sofinanciranje posameznega programa s strani občine ne sme preseči 80 % celotne vrednosti programa).
4. Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2016, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je 23.400 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Razpisnik lahko v primeru velikega števila uspešnih prijav prijaviteljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk v višini 50 %, ki jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2016.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2016.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – Turizem 2016 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2016.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) besedilo javnega razpisa;
b) Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode;
c) prijavni obrazec;
d) vzorec pogodbe;
e) zahtevek za izplačilo;
f) obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode, na tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost