Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 354-0015/2016/4 Ob-1582/16, Stran 575
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in določil Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2016
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih v Občini Sevnica v letu 2016.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) obstoječih stalno naseljenih stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izgradnji male komunalne čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko malo čistilno napravo mora investitor predložiti prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz male čistilne naprave;
– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– lokacija male čistilne naprave mora biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o. Sevnica;
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno 1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 5.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt.
Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo po tem pravilniku samo enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva v ta namen, do sredstev iz tega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2016, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MČN, konto 411999, v višini 28.500 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je 23.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 5.500 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2015 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdili o plačilih nabave MČN, materiala in izvedenih delih.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo male komunalne čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša 2.000 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, znaša 600 EUR. Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški, spojke ...) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela – maks. 24,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male komunalne čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu. Investicija v MČN oziroma individualni kanalizacijski priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsake prve srede v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev in preje navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa izvaja občinska uprava Občine Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti