Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1659/16, Stran 597
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11. 100/11 – Odl. US in 111/13;) in v povezavi s 95. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – Odl.US: U-l.297/08-19, 90/12 in 111/13; v nadaljevanju: ZVKD-1) ter Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 43/10) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka JPP – POM2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva
Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih.
Cilj programskega poziva JPP – POM2016 je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) v letu 2016.
2. Pomen izrazov
– Pooblaščeni muzej je muzej, ki je s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 2013 prejel pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzejev.
– Javna služba skladno s tem pozivom in 93. členom ZVKD-1 obsega: identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje, interpretiranje, zbiranje, akcesijo in inventariziranje premične dediščine, varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena, svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig, pripravo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini državnega pomena ter izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
– Prijavitelj programa je odgovorni nosilec programa.
3. Temeljno področje poziva: temeljno področje poziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavodi. V ta namen se sofinancira program izvajanja državne javne službe skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 2013 o podelitvi pooblastila.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na pozivu so naslednji:
– da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev;
– da prijavitelj ni javni zavod;
– da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2015, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti);
– da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2016;
– da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.
4.2 Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu:
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrte in pete alineje točke 4.1. s podpisano izjavo v predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje ostalih pogojev preveri ministrstvo na podlagi razpoložljivih podatkov. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev na podlagi predložene vloge ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje prepoznih vlog in vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Te vloge zavrže minister s sklepom.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel s sklepom.
5. Kriteriji za izbor na programskem pozivu
Kriteriji javnega poziva so:
– kakovosten in prepoznaven program,
– vsebinska celovitost programa,
– predvidena prezentacija zbirk, ki jih hrani muzej, v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen program,
– predvidena dostopnost do informacij o programu v javnosti.
6. Uporaba kriterijev
Program prijavitelja bo izbran, če bo v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev iz točke 5 ugotovljeno, da program vključuje večji del nalog iz izvajanja državne javne službe in da presega lokalni pomen, pri čemer bo dosegel vsaj 4 od v točki 5 tega poziva navedenih kriterijev.
Obrazložitev načina ocenjevanja: Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla imenovana strokovna komisija, ki bo ocenila popolno vlogo in predlagala vsebino in višino financiranja prijavljenega programa.
7. Okvirna vrednost programskega poziva: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2016 je največ 38.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne dediščine (Sklep št. 621-3/2016/3 z dne 9. 2. 2016 o razrezu sredstev na proračunski postavki 131115 – Programi in projekti na področju kulturne dediščine).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
9. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo programa in brez katerih programa ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji programa. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložene kopije obračunske dokumentacije (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih) za posamezne upravičene stroške, ki so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo programa.
10. Rok za prijavo na programski poziv: besedilo javnega poziva z oznako JPP – POM2016 se objavi v Uradnem listu RS dne 11. 3. 2016 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si) ter se zaključi 10. 4. 2016.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce: prijavnica, program dela za leto 2016, finančni načrt za leto 2016 in izjave prijavitelja
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelj dvigne v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni strani ministrstva http://www.mk.gov.si.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen program ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni poziv JPP – POM2016.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.2 Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.
12.3 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 4. 2016 oziroma do tega dne poslana ali predložena v vložišču ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 4. 2016 oziroma do tega dne ne bo v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na poziv prispela kot formalno nepopolna in je predlagatelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih pogojev določenih v besedilu poziva. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vloge prijavitelja in podatkov ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog zavrglo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
14. Pristojni javni uslužbenec za dajanje informacij v zvezi s pozivom: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je mag. Marija Brus, sekretarka, tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: marija.brus@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.
15. Vpogled v dokumentacijo poziva: vpogled v dokumentacijo programskega poziva je možen v Glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izboru ali zavrnitvi obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji ministrstva. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost