Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1593/16, Stran 590
Svet Vrtca Šentvid na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 12/91 in 8/96), 53. a člena in 58. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa Sveta Vrtca Šentvid z dne 3. 3. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
– izpolnjuje zakonske pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu po pričetku mandata,
– predloži svoj program vodenja z vizijo razvoja Vrtca Šentvid,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda – kakovostnega javnega Vrtca Šentvid.
Začetek dela je 1. 9. 2016, izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za pet let.
Pogodba o zaposlitvi se v primeru izbire zunanjega kandidata/ke sklene za določen čas mandata.
Pisne prijave s programom vodenja oziroma vizijo razvoja Vrtca Šentvid za mandatno obdobje 2016–2021, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) ter originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o nepričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Vloge morajo biti popolne. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Prijavljeni kandidati/ke bodo prejeli/le pisna obvestila o imenovanju v zakonitem roku.
Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo v zaprti ovojnici v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Svet Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana, z oznako » Prijava na razpis za ravnatelja/co«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentvid 

AAA Zlata odličnost