Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

699. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016, stran 2409.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 9. redni seji dne 24. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2016 določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.370.343,68
tekoči prihodki (70+71)
2.471.691,00
70
davčni prihodki (700+703+704+706)
2.115.041,00
700 davki na dohodek in dobiček
1.769.411,00
703 davki na premoženje
257.630,00
704 domači davki na blago in storitve
88.000,00
71
nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
356.650,00
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
125.700,00
711 takse in pristojbine
2.500,00
712 globe in druge denarne kazni
130.350,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
100,00
714 drugi nedavčni prihodki
98.000,00
72
kapitalski prihodki (720+722)
159.804,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
159.804,00
73
prejete donacije (730+731)
100,00
730 prejete donacije iz domačih virov
100,00
74
transferni prihodki (740)
2.738.748,68
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
485.176,06
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.253.572,62
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.021.965,00
40
tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
887.428,00
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
241.691,00
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.333,00
402 izdatki za blago in storitve
541.904,00
403 plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
68.500,00
41
tekoči transferi (410+411+412+413)
869.325,00
410 Subvencije
8.000,00
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
466.850,00
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
100.800,00
413 drugi tekoči domači transferi
293.675,00
42
investicijski odhodki (420)
4.265.212,00
420 
nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.265.212,00
43
investicijski transferi (431+432)
0,00
431 investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–651.621,32
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
751 prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
Zadolževanje
0
500 domače zadolževanje
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
0
55
odplačila dolga
0
550 odplačila domačega dolga
0
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–651.621,32
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
651.621,32
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
743.023,16
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami, predpisani s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Log - Dragomer. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v skladu z veljavno zakonodajo,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med področji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar-junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(pooblastila župana) 
Župan je pooblaščen da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami;
– odloča o nakupu, prodaji oziroma menjavi zemljišč do skupne vrednosti 30.000 EUR brez DDV, s tem da posamezni pravni posel ne sme preseči vrednosti 10.000 EUR; o izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;
– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja;
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi;
– v proračun vključi nove obveznosti, ki nastanejo s sprejemom novega zakona ali odloka, in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
7. člen 
(brezplačni prenos premoženja) 
O brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja na občino odloča Občinski svet Občine Log - Dragomer.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad v letu 2016 je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 40.000,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(dodeljevanje sredstev) 
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Način zagotavljanja sredstev za financiranje nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 do 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Spremembe, ki so večje kot 20 % in znašajo več kot 30.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov, predinvesticijske zasnove, dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in skladno s pojasnilom Ministrstva za finance (junij 2011) sprejema župan.
12. člen 
(pridobivanje stvarnega premoženja) 
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zadolževanje v letu 2016 ni predvideno.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log - Dragomer, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
14. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dragomer v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer.
Št. 410-6/2015
Dragomer, dne 24. februarja 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost